NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Ogólne

Jest to nazwa programu, którego celem jest stworzenie i przetestowanie usług bądź produktów, które mogą sprawić, że życie osób starszych i ich opiekunów będzie lepsze. Więcej o projekcie piszemy w http://sieciwsparcia.pl/idea/.

Od 2002 roku Towarzystwo przeprowadziło przez proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów w różnym wieku. Działamy w oparciu o autorską metodę inkubacji pomysłów, która łączy podmiotowe podejście z troską o najwyższą jakość działań. Od ponad 8 lat jesteśmy liderem  działań międzypokoleniowych. W naszym programie „Seniorzy w akcji” zastymulowaliśmy społeczną zmianę w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Mamy sieć ponad 80 konsultantów, animatorów i tutorów w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować i wyznaczać nowe trendy.

Osoba zależna to osoba powyżej 60 roku życia, która ze względu na stan zdrowia wymaga stałej opieki. O sytuacji starszych osób zależnych dowiesz się więcej w http://sieciwsparcia.pl/baza-wiedzy/.

Tak. Dołożymy wszelkich starań, aby przygotowywane przez nas treści, sposoby komunikacji i miejsca, w których będą się odbywać spotkania, były dostępne.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” uzyska autorskie prawa majątkowe od uczestników projektu.  Towarzystwo będzie z nich korzystać jedynie w celach społecznie użytecznych na potrzeby Generatora Innowacji Sieci Wsparcia, a także swojej działalności programowej. Jednocześnie pomysłodawcy będą mogli nieodpłatnie i na czas nieokreślony korzystać z tych utworów w niekomercyjnych celach społecznie użytecznych.

 • Na poziomie indywidualnym (ja): Zaangażowaniem w projekt możesz współtworzyć warunki własnej starości. Myślisz czasem o tym, jak trudno wejść po schodach o kulach? Jak radzić sobie z utratą słuchu? Czy wyobrażasz sobie, jak to jest nie pracować? A może planujesz być seniorem hip-hopowcem albo przedsiębiorcą do 90. urodzin?
 • Na poziomie rodziny (moi najbliżsi): Starość to integralne wyzwanie dla każdej rodziny i każdy z nas z różnych powodów jest w nią zaangażowany (może to ty opiekujesz się dziadkami czy rodzicami?). Z tego powodu niektórzy z was już są ekspertami od starości: macie swoje doświadczenia, konkretne problemy i spostrzeżenia. Możecie je wykorzystać, myśląc nad konkretnymi rozwiązaniami na rzecz osób starszych, ale też i ich opiekunów.
 • Na poziomie społeczności (znajomi, sąsiedzi, współpracownicy): Osoby starsze są waszymi sąsiadami, rodzicami waszych znajomych czy współpracownikami. Wszędzie mamy kontakt z osobami starszymi (a jeśli nie, to zastanówmy się czemu). Pomyślmy, jak możemy wpłynąć na życie starszych osób spoza rodziny. Na przykład pomóc mieszkającej piętro niżej kobiecie, o której wiemy, że jest wdową, albo skorzystać z wiedzy emerytowanego profesora, dziadka kolegi i w ramach rewanżu zagrać z nim w parku w bule albo zabrać samochodem na duże zakupy.
 • Na poziomie instytucji (szpitale, OPS-y, urzędy): Część z was pracuje z osobami starszymi: w szpitalach, na uniwersytetach trzeciego wieku, w domach opieki społecznej, w domach kultury czy bibliotekach. W codziennej pracy spotykacie osoby starsze – z różnymi problemami, ale też talentami i zasobami. Te doświadczenia i kontakty mogą dać wam wiele inspiracji i pomysłów (np. na inny sposób rejestracji w przychodniach, projekt gry integracyjnej, metodę ułatwiającą mycie starszych, którzy są niesamodzielni
 • Na poziomie państwa: Społeczeństwo nie jest jakimś abstrakcyjnym bytem, ale zbiorem milionów konkretnych ludzi i ich codziennych działań. Musimy to sobie uświadomić, by uwierzyć, że czasem drobne usprawnienia (np. specjalna rękawiczka dająca siłę osłabionym rękom seniorów) mogą ułatwić codzienne życie wielu ludziom, zmienić sposób funkcjonowania instytucji (np. poprzez umożliwienie studentom mieszkanie w domach seniorów czy specjalne osiedla z łatwiejszym dostępem do usług dla seniorów). Lepiej i sprawniej działające instytucje to już konkretne usprawnienia i oszczędności na poziomie regionu czy państwa.

Pierwszy etap - ZGŁOSZENIE POMYSŁU

Z pomysłem na innowacje mogą zgłosić się: osoby fizyczne (samodzielnie lub we współpracy z instytucją), grupy osób fizycznych, instytucje, firmy, organizacje (delegujące swoich pracowników), partnerstwa firm/organizacji wskazujące osoby reprezentujące partnerstwo.

Tak. Pomysł może zgłosić kilka osób bądź partnerstwo instytucji. W wyjątkowych sytuacjach – jeśli pomysłodawca posiada wystarczające zasoby oraz wiedzę o grupie docelowej może zgłosić pomysł samodzielnie.

Nie, pomysłodawcą może być grupa osób fizycznych. Pomysł powinien był zgłoszony przez 2-3 osoby. W wyjątkowych okolicznościach, jeśli pomysłodawca posiada wystarczające zasoby oraz wiedzę o grupie docelowej pomysł może zgłosić jedna osoba.

Tak, pomysł można zgłosić osoba fizyczna bądź grupa takich osób samodzielnie bądź we współpracy z firmą, organizacją pozarządową lub instytucją publiczną.

Tak, wówczas taka firma, organizacja bądź instytucja deleguje swojego pracownika bądź pracowników do udziału w Inkubatorze Innowacji Społecznych.

Tak, partnerstwo składające się z firm, organizacji, instytucji może zgłosić pomysł. Konieczne jest wskazanie Lidera i konkretnych osób, które reprezentują partnerstwo.

List intencyjny należy złożyć do dnia 14 marca 2017 r. zarówno w  wersji elektronicznej poprzez formularz on-line dostępny na stronie, jak i w wersji papierowej z podpisami osób uprawnionych (wraz z załącznikami). List w wersji papierowej (wraz z załącznikami) należy przesłać na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”: ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa, z dopiskiem „Sieci Wsparcia” (decyduje data stempla pocztowego).

W liście intencyjnym należy m.in wskazać problem, na który ma odpowiedzieć zgłaszany pomysł, a także określić, w jakim środowisku będzie on testowany. Warto przedstawić swoje motywacje dotyczące realizacji zgłaszanego pomysłu. Do listu należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Zgłaszający pomysł w imieniu osób fizycznych powinien do listu dołączyć poniższe dokumenty i oświadczenia.

 • CV osób zgłaszających pomysł,
 • 2 rekomendacje środowiskowe oraz
 • listę wymaganych oświadczeń znajdujących się w zał nr 2 do Regulaminu

Zgłaszający pomysł w imieniu podmiotu posiadającego osobowość prawną, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, powinien złożyć:

 • wypis z KRS lub z innego rejestru,
 • statut lub inny równorzędny dokument

oraz

 • CV osób zgłaszających pomysł (delegowanego pracownika/pracowników)
 • 2 rekomendacje środowiskowe oraz
 • listę wymaganych oświadczeń znajdujących się w zał nr 2 do Regulaminu

Nie jest to obowiązkowe. Zachęcamy jednak do dołączenia informacji o zrealizowanych projektach, jest to cenne źródło o zgłaszającym.

Rekomendacje środowiskowe to opinia osób i/lub instytucji dotycząca poziomu kompetencji i doświadczenia pomysłodawcy, a także informacja o potencjalnych sprzymierzeńcach, z którymi pomysłodawca może zrealizować pomysł. Każdy pomysłodawca powinien przedstawić rekomendacje od dwóch instytucji i/lub osób. Nie ma wymaganego wzoru rekomendacji.

Selekcja pomysłów składa się z weryfikacji formalnej, oceny merytorycznej pomysłu i rozmowy z komisją.

Sprawdzimy, czy pomysłodawcy złożyli w terminie dokumenty – list intencyjny w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami. Jeśli zauważymy braki, zwrócimy się mailowo do pomysłodawców z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia. Pomysłodawcy będą mieli na to 5 dni roboczych. Następnie opublikujemy wyniki oceny formalnej na naszej stronie http://sieciwsparcia.pl. Pomysłodawcy, których zgłoszenia zostaną odrzucone na tym etapie, będą mogli odwołać się od tej decyzji w ciągu 7 dni od publikacji wyników. Ustosunkujemy się do odwołań nie później, niż 7 dni od otrzymania odwołania.

Każdy pomysł, opisany w formie listu intencyjnego, który przeszedł weryfikację formalną, będziemy oceniali według następujących kryteriów:

 1. Zgodność z celami Programu. Czy pomysł odnosi się do jednego z dwóch wyzwań (pozwolą osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej i/lub opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach), sprawdzimy, czy pomysł dotyczy usług bądź produktów wspierających samodzielność i integrację zależnych osób starszych powyżej 60 roku życia w miejscu ich zamieszkania. Sprawdzimy, czy pomysł dotyczy usług bądź produktów wspierających opiekunów osób starszych zależnych. (Ocena: TAK/NIE).
 2. Innowacyjność pomysłu w skali kraju. Sprawdzimy, czy nie powiela aktualnie prowadzonych działań bądź nie imituje już zrealizowanych rozwiązań? (Ocena: TAK/NIE)

Następnie oceniane będzie:

 1. Stopień zaangażowania i motywacja pomysłodawcy / pomysłodawców do udziału w Inkubatorze Innowacji. (Ocena: 0-10 pkt.).
 2. Atuty pomysłodawcy / pomysłodawców – umiejętności, wykształcenie, doświadczenie w działaniach społecznych i/lub w projektach twórczych, a także potencjalni partnerzy i sojusznicy. (Ocena: 0-15 pkt.).
 3. Wiedza na temat grup, które mają skorzystać na zaproponowanym rozwiązaniu. (Ocena: 0-15 pkt.).
 4. Waga problemu, na który ma odpowiadać zgłoszony pomysł. Oszacujemy w jakim stopniu zastosowanie zaproponowanego rozwiązania, wpłynie na poprawę jakości życia osób starszych zależnych i ich opiekunów, a także jak duża grupa może skorzystać z rozwiązania. (Ocena: 0-20 pkt.).
 5. Innowacyjność. Czy pomysł ma potencjał do tworzenia nowych rozwiązań i łączenia zasobów istniejących oraz tworzenia nowych układów zasobów i nowych zasobów (Ocena: 0-15 pkt.).
 6. Uruchomienie i wykorzystanie zasobów społecznych. Czy innowacja może przyciągnąć zainteresowanie i skupić zaangażowanie mieszkańców? Na ile może wzmocnić więzi i sprzyjać kontaktom. (Ocena: 0-5 pkt.)
 7. Realność. Czy zaproponowane rozwiązanie ma szansę być zrealizowane biorąc pod uwagę warunki zewnętrzne – prawne, finansowe, instytucjonalne. (Ocena: 0-10 pkt.).
  Skalowalność. Na  ile proponowane rozwiązanie ma szansę być wdrożone na skalę Polski? (Ocena: 0-10 pkt.).

Chcemy wyłonić maksymalnie 80 pomysłów.

Pomysły powinny wskazywać, jak można lepiej wspierać seniorów. W szczególności, powinny odpowiadać na jedno bądź na dwa wyzwania:

 • osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej,
 • opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach.

Szczególnie poszukujemy pomysłów:

 • sprytnie łączących w niestandardowy sposób lokalne zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów
 • tworzących i wzmacniających  więzi społeczne
 • szanujących podmiotowość osób starszych
 • niestosowanych dotąd w Polsce
 • na zróżnicowanym poziomie rozwoju
 • prowadzących do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania
 • możliwych upowszechniane na szerszą skalę

Szukamy rozwiązań, które łączą ludzi i opierają się na kontakcie. Wspólnota, relacje społeczne i więzi – w sercu naszej idei jest przekonanie, że kluczem jest bycie razem, współpraca i pomaganie sobie na co dzień. Wierzymy w pomysły, które ułatwiają ludziom kontakt, rozmowę, wymianę (nie tylko rzeczy, ale też wiedzy, emocji, życzliwości). Wiele badań naukowych przynosi dowody, że to działa i czyni szczęśliwszymi zarówno starszych, jak i młodszych.

Najlepsze pomysły rodzą się na styku różnych obszarów (np. służby zdrowia i kultury, opieki społecznej i rekreacji), raczej ze sprytnego przestawienia i użycia istniejących zasobów (jak banki czasu czy wolontariat), a nie tylko w wyniku kosmicznych technologii (choć one, jak w przypadku rękawicy wzmacniającej siłę rąk, mogą się przydać). Namawiamy was do innowacji, które zmieniają myślenie, łączą różne instytucje, nie są powszechne i niekoniecznie bardzo kosztowne (jak konsulting emerytowanych ekspertów dla młodych firm, przejmowanie opieki w ramach społeczności, by opiekunowie mieli dzień odpoczynku).

Szukamy pomysłów, które umożliwiają seniorom zachowywanie godności, samostanowienia i kontroli nad własnym życiem mimo ograniczeń związanych ze zdrowiem i sprawnością. Chcemy, by mieli wybór, mogli wyrażać swoje zdanie, by nie odbierano im prawa do przyjemności i rozrywki.

Tak. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pokrywa koszty związane z opieką nad osobą zależną gdy jej opiekun bierze udział w warsztatach lub spotkaniach.

Drugi etap – ROZMOWA

Chcemy podyskutować z osobami, które zgłosiły swój pomysł. Rozmowa może odbyć się na żywo w biurze Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” bądź online (za pośrednictwem Skype.).

Tematy do rozmowy sformułujemy po lekturze listu intencyjnego i przekażemy je pomysłodawcom. Rozmowa ma służyć przede wszystkim lepszemu poznaniu zgłaszających pomysł i zrozumieniu idei oraz ich motywacji.

Komisja będzie się kierowała tymi samymi kryteriami, co na wcześniejszym etapie:

 1. Stopień zaangażowania i motywacja pomysłodawcy / pomysłodawców do udziału w Inkubatorze Innowacji. (Ocena: 0-10 pkt.).
 2. Atuty pomysłodawcy / pomysłodawców – umiejętności, wykształcenie, doświadczenie w działaniach społecznych i/lub w projektach twórczych, a także potencjalni partnerzy i sojusznicy. (Ocena: 0-15 pkt.).
 3. Wiedza na temat grup, które mają skorzystać na zaproponowanym rozwiązaniu. (Ocena: 0-15 pkt.).
 4. Waga problemu, na który ma odpowiadać zgłoszony pomysł. Oszacujemy w jakim stopniu zastosowanie zaproponowanego rozwiązania, wpłynie na poprawę jakości życia osób starszych zależnych i ich opiekunów, a także jak duża grupa może skorzystać z rozwiązania. (Ocena: 0-20 pkt.).
 5. Innowacyjność. Czy pomysł ma potencjał do tworzenia nowych rozwiązań i łączenia zasobów istniejących oraz tworzenia nowych układów zasobów i nowych zasobów (Ocena: 0-15 pkt.).
 6. Uruchomienie i wykorzystanie zasobów społecznych. Czy innowacja może przyciągnąć zainteresowanie i skupić zaangażowanie mieszkańców? Na ile może wzmocnić więzi i sprzyjać kontaktom. (Ocena: 0-5 pkt.)
 7. Realność. Czy zaproponowane rozwiązanie ma szansę być zrealizowane biorąc pod uwagę warunki zewnętrzne – prawne, finansowe, instytucjonalne. (Ocena: 0-10 pkt.).
 8. Skalowalność. Na  ile proponowane rozwiązanie ma szansę być wdrożone na skalę Polski? (Ocena: 0-10 pkt.).

Trzeci etap - WARSZTATY

Jest to spotkanie dla pomysłodawców, których zgłoszenia zostały zaakceptowane do II etapu rekrutacji. Spotkanie ma formę dwudniowych warsztatów i ma pomóc rozwinąć pomysł, sprawdzić, jakie umiejętności, kontakty, wiedza przydadzą się, aby zrealizować wizję. W efekcie warsztatów uczestnicy opracują Pogłębiony Opis Pomysłu. Warsztaty są też okazją do lepszego poznania pomysłodawców ich kompetencji i umiejętności.

Tak. Udział w spotkaniu jest warunkiem ubiegania się o dotację na realizację pomysłu.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” zapewnia (nocleg i wyżywienie). Uczestnicy natomiast pokrywają koszty dojazdu na warsztaty we własnym zakresie.

Komisja będzie oceniać łącznie Pogłębiony Opis Pomysłu wraz z szacunkowym budżetem na jego realizację oraz na podstawie umiejętności i kompetencji zaprezentowanych na warsztatach.

Sprawdzimy czy:

 1. szacunkowy budżet pomysłu mieści się w przedziale od 20 000 zł do 50 000 zł.

Kryteria merytoryczne:

 1. Zgodność z celami Programu. Czy pomysł odnosi się do jednego z dwóch wyzwań (pozwolą osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej i/lub opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach), sprawdzimy, czy pomysł dotyczy usług bądź produktów wspierających samodzielność i integrację zależnych osób starszych powyżej 60 roku życia w miejscu ich zamieszkania. Sprawdzimy, czy pomysł dotyczy usług bądź produktów wspierających opiekunów osób starszych zależnych. (Ocena: TAK/NIE).
 2. Innowacyjność pomysłu w skali kraju. Sprawdzimy, czy nie powiela aktualnie prowadzonych działań bądź nie imituje już zrealizowanych rozwiązań? (Ocena: TAK/NIE)

W wypadku oceny na TAK w obu powyższych kryteriach oceniane będzie:

 1. Stopień zaangażowania i motywacja pomysłodawcy / pomysłodawców do udziału w Inkubatorze Innowacji. (Ocena: 0-15 pkt.).
 2. Atuty pomysłodawcy / pomysłodawców – umiejętności, wykształcenie, doświadczenie w działaniach społecznych i/lub w projektach twórczych, a także potencjalni partnerzy i sojusznicy. (Ocena: 0-15 pkt.).
 3. Wiedza na temat grup, które mają skorzystać na zaproponowanym rozwiązaniu. (Ocena: 0-10 pkt.).
 4. Waga problemu, na który ma odpowiadać zgłoszony pomysł. Oszacujemy w jakim stopniu zastosowanie zaproponowanego rozwiązania, wpłynie na poprawę jakości życia osób starszych zależnych i ich opiekunów, a także jak duża grupa może skorzystać z rozwiązania. (Ocena: 0-10 pkt.).
 5. Innowacyjność. Czy pomysł ma potencjał do tworzenia nowych rozwiązań i łączenia zasobów istniejących oraz tworzenia nowych układów zasobów i nowych zasobów (Ocena: 0-20 pkt.).
 6. Uruchomienie i wykorzystanie zasobów społecznych. Czy innowacja może przyciągnąć zainteresowanie i skupić zaangażowanie mieszkańców? Na ile może wzmocnić więzi i sprzyjać kontaktom. (Ocena: 0-5 pkt.)
 7. Realność. Czy zaproponowane rozwiązanie ma szansę być zrealizowane biorąc pod uwagę warunki zewnętrzne – prawne, finansowe, instytucjonalne. (Ocena: 0-10 pkt.).
 8. Skalowalność. Na  ile proponowane rozwiązanie ma szansę być wdrożone na skalę Polski? (Ocena: 0-15 pkt.).
 9. Partycypacja. Włączenie  przyszłych użytkowników w testowanie rozwiązania. Uwzględnienie praw zależnych osób starszych w planowanych działaniach.  (Ocena: 0-10 pkt.).

Komisja oceni pogłębione opisy pomysłów i wyłoni nie więcej niż 36 z nich.

Czwarty etap - PROTOTYPOWANIE

Na tym etapie uczestnicy będą pracować nad rozwojem i udoskonalnaiem pomysłu m.in przeprowadzą dodatkowe rozpoznania pozwalające lepiej poznać potrzeby odbiroców projektowanego rozwiązania. Prototyp (ang. prototype) to surowy model, namacalny przejaw twojego pomysłu. To metoda na zaprezentowanie Twojego pomysłu i sposobu jego działania – może mieć postać makiety, rysunku, opisu filmu – bądź inne. W dobraniu odpowiedniej formy prototypu pomogą Ci tutorzy.

To dwudniowe spotkanie, podczas którego pomysłodawcy będą mogli zaprezentować efekty pracy nad swoim rozwiązaniem prowadzonych ze wsparciem tutorów. To okazja, by spotkać się z innymi uczestnikami Programu, ekspertami i poznać ich opinie i uwagi do prezentowanych rozwiązań.

Nasi tutorzy i eksperci pomogą Ci zaplanować jak przetestować pomysł z udziałem osób, do których jest on adresowany oraz jakie hipotezy należy sprawdzić.

Harmonogram finansowo-rzeczowy to dokument określający ile kosztuje testowanie określonych elementów pomysłu. Wraz z opisem rozwiązania i planem testowania stanowi podstawę do ubiegania się o dotację.

Od 20 000 zł do 50 000 zł.

Koszty powinny być niezbędne dla testowania danego elementu rozwiązania i powinny odzwierciedlać stawki rynkowe. Dla ułatwienia przygotujemy katalog kosztów z uwzględnieniem specyfiki zgłoszonych pomysłów, które zostaną zgłoszone, a także będziemy udzielali bieżących konsultacji.

Nie. Nie wymagamy posiadania własnych środków.

Weksel in blanco  stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy dotacji. Weksel to zabezpieczenie uruchamiane jako ostateczność tylko w sytuacji poważnego naruszenia zasad umowy dotacyjnej przez pomysłodawcę.

Planujemy przyznać nie więcej niż 30 dotacji.

W dwóch transzach. Bezpośrednio po podpisaniu umowy i przedstawieniu weksla in blanco wypłacamy połowę kwoty, drugą część po zaakceptowaniu raportu z I części testowania.

Stopniowo. W planie testowania wspólnie z tutorem określiliście zakładane cele. Po realizacji poszczególnych etapów będziecie składać raporty.

Piąty etap - TESTOWANIE

Testowanie to sprawdzanie na ile zaplanowany pomysł sprawdza się w rzeczywistości.

To zależy od pomysłodawcy. Można testować pomysł w społeczności/miejscowości, w której się działa/mieszka na co dzień lub w innej znanej społeczności. Jeśli pomysłodawca nie będzie miał gotowego zamysłu, gdzie testować pomysł – nasi tutorzy i eksperci pomogą w dobraniu odpowiedniej grupy/społeczności do testowania.

W trakcie testowania, podobnie jak na etapie prototypowania, pomysłodawców będzie wspierał tutor. Dodatkowym wsparciem będą także badacze-ewaluatorzy, którzy będą obserwować rozwiązania w praktyce. Jeśli będzie taka potrzeba, wybrane pomysły wesprą także animatorzy, którzy pomogą w pracy z lokalną społecznością.

Jeśli testowanie pokaże, że sprawdzane rozwiązanie nie działa będziemy zachęcać do zmian pomysłu w trakcie testowania. Nawet jeśli pomysł zupełnie się nie sprawdzi – najważniejsze będzie uczciwe opisanie go i przebiegu testowania w raporcie końcowym.

Szósty etap - OPRACOWANIE MODELU INNOWACJI I UPOWRZECHNIANIE

Komisja będzie oceniać łącznie opracowane Modele Działania Rozwiązania wraz z raportem końcowym z testowania oraz raportami z ewaluacji opracowanymi przez badaczy.
Zostanie oceniona:

 1. Adekwatność. W jakim stopniu rozwiązanie jest adekwatne do problemu? (Ocena: 0-10 pkt.).
 2. Realność. Na ile rozwiązanie jest możliwe do realizacji? Co jest jest niezbędne? (Ocena: 0-10 pkt.).
 3. Responsywność. Na ile odbiorcy rozwiązania są nim zainteresowani? W jakim stopniu mogą je kształtować? Na ile są traktowani podmiotowo? (Ocena: 0-20 pkt.).
 4. Uruchomienie i wykorzystanie zasobów społecznych. Czy innowacja może przyciągnąć zainteresowanie i skupić zaangażowanie mieszkańców? Na ile może wzmocnić więzi i sprzyjać kontaktom. (Ocena: 0-5 pkt.)
 5. Wpływ. W jakim stopniu możliwe jest oszacowanie czy rozwiązanie przyniesie zakładane efekty? (Ocena: 0-15 pkt.).
 6. Efektywność. Na ile rozwiązanie jest efektywne kosztowo? (Ocena: 0-15 pkt.).
  Trwałość. Jakie są szanse na dalsze finansowanie i skalowanie rozwiązania? (Ocena: 0-25 pkt.).

Środki można wykorzystać na przygotowanie materiałów audiowizualnych, poligraficznych, strony www, które będą zawierać praktyczne informacje, w jaki sposób wcielić w życie zwycięskie rozwiązania. Podobnie jak w przypadku dotacji na testowanie, będziemy służyć radą i pomocą, jak najlepiej wykorzystać te pieniądze.

Na tym etapie innowatorzy otrzymają także wsparcie doświadczonego tutora oraz ekspertów w zakresie promocji i wdrażania innowacji. W tej fazie konkursu Inkubator prowadzić będzie różnorodne działania upowszechniające: m.in konkurs dla gmin zainteresowanych wybranymi innowacjami, sesje pichingowe z udziałem nabywców, działania PR, lobbing na rzecz włączenia innowacji do rozwiązań systemowych.