Formularz zgłoszeniowy

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego

 • Przed Tobą formularz zgłoszeniowy (list intencyjny) do projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2. Wypełnij każdy z pięciu kroków w formularzu online, a na końcu kliknij „Wyślij”. Odeślemy na wskazane w formularzu adresy mailowe potwierdzenie przyjęcia Twojego zgłoszenia do projektu.
 • Przed wypełnieniem formularza online możesz zapoznać się z pytaniami i wypełnić „na brudno” odpowiedzi w dokumencie PDF, by potem w łatwy sposób przekleić odpowiedzi do formularza online.
 • Wypełnienie i wysłanie formularza online stanowi pierwszy etap rekrutacji innowatorów społecznych, którzy przy naszym wsparciu, będą rozwijać innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych i/lub ich opiekunów. Na kolejnych etapach projektu będziemy Cię wspierać w stworzeniu gotowego rozwiązania, które będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane organizacje, instytucje, samorządy, firmy, społeczników w całej Polsce. Z Twoim zaangażowaniem dołożymy wszelkich starań, by jak najszerzej udostępniać i upowszechniać Twoją innowację.
 • Zachęcamy do opisania pomysłów językiem swobodnym, jakim pisze się np. list do przyjaciela, a nie suchym, urzędowym. Warto sprawić, aby list był ciekawą i wciągającą lekturą, która pozwoli nam lepiej poznać Ciebie i Twój pomysł.
 • Pamiętaj, że pomysł może być zgłoszony przez minimum dwie a maksimum trzy osoby fizyczne lub maksimum trzy podmioty działające w partnerstwie (każdy z podmiotów deleguje wówczas po jednym przedstawicielu).
 • By lepiej poznać całą grupę, pytania w formularzu kierujemy do każdej z osób, z którymi zgłaszasz pomysł.

Masz pomysł, który:

•  prowadzi do powstania nowych produktów i usług
•  ulepsza istniejące rozwiązania
•  nie był jeszcze realizowany w Polsce

Wypełnij poniższy formularz

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn.zm.),
  b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
  c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie politykispójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.1431, z późn. zm.);
  d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i Zarządzającymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.
 4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2, liderowi projektu PCG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu grantowego, tj. partnerowi projektu Towarzystwu Inicjatyw Twórczych „ę" z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55/50
  Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.
 6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu grantowego.
 8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 12. Mogę skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej mdyduch@pcgus.com lub z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.
 13. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.
 14. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBY DO KONTAKTU: