REGULAMIN KONKURSU
GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA

§1

Słowniczek

 

 1. Osoba starsza zależna – osoba, która ukończyła 60. rok życia, a ze względu na wiek i/lub stan zdrowia wymaga stałej opieki.
 2. Inkubator Innowacji Społecznych (Program) – przedsięwzięcie służące wyłonieniu najskuteczniejszych sposobów wspierania osób starszych zależnych i ich opiekunów w miejscu
  ich zamieszkania, realizowany w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”.
 3. Innowacje społeczne – nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych. Mogą polegać na tworzeniu nowych usług, produktów, sposobów pracy, jak i na usprawnianiu istniejących rozwiązań. Innowacje społeczne są pożądane przez odbiorców, możliwe do realizacji
  i racjonalne kosztowo.
 4. Sieci społeczne – lokalne i sąsiedzkie wsparcie dla osób starszych zależnych i ich rodzin (opiekunów).
 5. Organizator – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (Towarzystwo „ę”).
 6. Uczestnik Programu – osoba prawna bądź osoba nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę uczestnictwa w Programie.
 7. Pomysł – koncepcja innowacyjnego rozwiązania opisana zgodnie z formularzem wymaganym przez Organizatora. Na poszczególnych etapach Programu pomysł będzie uszczegóławiany.
 8. Dotacja – wsparcie finansowe udzielone uczestnikom Programu przez Organizatora, przeznaczone
  na testowanie i/lub na uszczegółowienie i wdrożenie pomysłu.
 9. Umowa dotacji – umowa zawarta między Towarzystwem „ę” a uczestnikiem Programu na testowanie i/lub na wdrożenie pomysłu.
 10. Grantobiorca – osoba prawna lub osoba fizyczna (grupa osób) niemająca osobowości prawnej, która otrzyma dotację na testowanie innowacji w ramach Inkubatora i/lub dotację na dopracowanie modelu innowacji.
 11. Specyfikacja Innowacji – opis modelu działania innowacji wypracowany przez innowatora podczas czwartego etapu Programu – prototypowania przy wsparciu tutora i ekspertów (szczegółowy opis Specyfikacji Innowacji znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu).
 12. Generator Innowacji. Sieci Wsparcia – projekt realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§2

Cele i podmioty uprawnione do udziału w Programie

 

 1. Celem Inkubatora Innowacji Społecznych jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów wspierających samodzielność i społeczną integrację osób starszych zależnych (60+) w miejscu ich zamieszkania oraz zapewniających wsparcie opiekunom osób starszych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu i wsparcia ich aktywności zawodowej.
 2. Nowatorskie rozwiązania powinny zostać wypracowane oddolnie na podstawie dobrze rozpoznanych potrzeb osób starszych zależnych i ich opiekunów, a także na podstawie kapitału społecznego, potencjału sieci społecznych, zasobów konkretnych społeczności i sąsiedztw.
 3. Inkubowane pomysły powinny odpowiadać na jedno z dwóch wyzwań:
 • Sieci społeczne – lokalne i sąsiedzkie wsparcie dla osób starszych zależnych i ich rodzin (opiekunów).
 • Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób starszych zależnych.
 1. Uprawnione do udziału w Programie są osoby fizyczne i osoby prawne. W szczególności:
 2. Każdy pomysł powinien być zgłoszony przez 2–3 osoby (w wyjątkowych sytuacjach – jeśli pomysłodawca posiada wystarczające zasoby oraz wiedzę o grupie docelowej, dopuszcza się możliwość 1-osobowej reprezentacji).
 3. Partnerstwa przed podpisaniem umowy dotacji będą zobowiązane do dostarczenia podpisanej umowy współpracy – wzór umowy przekaże Organizator (minimalny zakres umowy współpracy). Podobnie
  w przypadku współpracy osoby indywidualnej z instytucją/organizacją/firmą będzie wymagane podpisanie tego rodzaju umowy.
 4. Wszystkie miejsca spotkań i warsztatów będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Aby zapewnić opiekunom osób zależnych możliwość zgłoszenia pomysłu na Konkurs, przewidziane zostały środki
  na pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie warsztatów i spotkań. Grantobiorcy będą mogli w swoich budżetach przewidzieć środki na pokrycie kosztów opieki na etapie testowania innowacji.

 

§3

Przebieg Programu

 

PIERWSZY ETAP – ZGŁOSZENIE POMYSŁU

 

Nabór listów intencyjnych ma pozwolić Organizatorowi wyłonić 80 najciekawszych, nowatorskich pomysłów, które odpowiadają na wyzwania związane z poprawą jakości życia osób starszych zależnych
i ich opiekunów.

 

 1. Pomysły powinny zostać zgłoszone w postaci listu intencyjnego wraz z załącznikami. Wzór listu intencyjnego wraz ze spisem wymaganych załączników stanowi Załącznik nr 1. Wzory wymaganych oświadczeń zawarte są w Załączniku nr 2.
 2. List intencyjny należy złożyć do dnia 14.03.2017 r. zarówno w wersji elektronicznej poprzez formularz online dostępny na stronie sieciwsparcia.pl, jak i w wersji papierowej z podpisami osób uprawnionych. List w wersji papierowej należy przesłać na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55/50, 00-542 Warszawa, z dopiskiem „Sieci Wsparcia” (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Wymagane załączniki, w tym oświadczenia, należy przesłać tylko w wersji papierowej podpisane przez osoby uprawnione.
 4. Listy intencyjne złożone na konkurs zostaną w pierwszej kolejności poddane ocenie formalnej zgodnie
  z trybem i kryteriami przedstawionymi szczegółowo w Załączniku nr 3.
 5. Wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie internetowej sieciwsparcia.pl nie później niż 20.04.2017 r.
 6. Organizator powoła bezstronną Komisję – dokona ona oceny merytorycznej listów intencyjnych, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Szczegółowy tryb oceny merytorycznej, opis kryteriów
  wraz z punktacją znajduje się w Załączniku nr 3.
 7. W pierwszym etapie oceny merytorycznej Komisja oceni, czy zgłoszony pomysł: a) jest zgodny z celami Konkursu; b) jest innowacyjny w skali kraju. Zgłoszenia, które spełnią dwa powyższe kryteria, zostaną poddane dalszej ocenie merytorycznej wg następujących kryteriów merytorycznych:

kryteria podmiotowe

 • motywacja i zaangażowanie
 • atuty pomysłodawcy
 • wiedza o grupie docelowej

kryteria przedmiotowe

 • waga problemu
 • innowacyjność
 • uruchomienie i wykorzystanie zasobów społecznych
 • realność
 • skalowalność
 1. Komisja sformułuje rekomendacje w postaci listy rankingowej zgłoszonych pomysłów, stosując kryteria oceny wymienione w § 3 pkt 7. Zarząd Organizatora po otrzymaniu rekomendacji Komisji zatwierdzi listę pomysłów, których autorzy wezmą udział w kolejnym etapie Programu. Wyniki tego etapu oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora sieciwspracia.pl.
 2. Pomysłodawcy zaproszeni do kolejnego etapu Programu zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w liście intencyjnym, wraz z zadaniem, które mają wykonać przed rozmową z Komisją (zadania zostaną dobrane indywidualnie z uwzględnieniem pytań, refleksji, które pojawią się na etapie oceny listu intencyjnego).

 

DRUGI ETAP – ROZMOWA

 

Bezpośrednia rozmowa z członkami Komisji ma na celu bliższe poznanie zgłoszonych pomysłów
i motywacji pomysłodawców. W wyniku rozmów Komisja spośród 80 pomysłów wyłoni 50 do dalszego rozwoju i wsparcia.

 

 1. Pomysłodawcy odbędą indywidualną rozmowę telefoniczną (bądź za pośrednictwem Skype’a) z Komisją na temat zgłoszonego pomysłu oraz otrzymanego zadania.
 2. Rozmowa będzie obowiązkowa dla ubiegających się o udział w Programie. Koszt dojazdu na rozmowę pokrywany jest przez pomysłodawców.
 3. Komisja będzie się kierowała kryteriami merytorycznymi, identycznymi jak te na etapie oceny listów intencyjnych.
 4. Na podstawie ocen merytorycznych Komisji powstanie lista rankingowa pomysłów. Pomysłodawcy, którzy zgłosili najwyżej ocenione pomysły, zostaną zaproszeni do kolejnego etapu Programu,
  który stanowią warsztaty Generator Pomysłów.
 5. Wyniki tego etapu oceny zostaną opublikowane na stronie sieciwsparcia.pl najpóźniej do dnia 31 maja 2017 r. Pomysłodawcy zakwalifikowani do udziału w warsztatach otrzymają także e-mailowe powiadomienie o wynikach rozmów.

 

TRZECI ETAP – WARSZTATY

 

Warsztaty pomogą Organizatorowi rozpoznać kompetencje pomysłodawców. Warsztaty pozwolą
na przygotowanie pogłębionych opisów pomysłów, spośród których Komisja wyłoni 36.

 

 1. Autorzy 50 pomysłów (ok. 100 osób) wezmą udział w 2-dniowych warsztatach Generator Pomysłów.
 2. Udział w warsztatach będzie obowiązkowy dla ubiegających się o udział w Programie. Koszty dojazdu na warsztaty pokrywane będą przez samych pomysłodawców.
 3. Po warsztatach pomysłodawcy opracują Pogłębiony Opis Pomysłu, zgodnie z formularzem udostępnionym przez Organizatora.
 4. Pogłębiony Opis Pomysłu należy złożyć do dnia 24.06.2017 r. wersji elektronicznej poprzez formularz online.
 5. Pogłębione Opisy Pomysłów złożone na konkurs zostaną w pierwszej kolejności poddane ocenie formalnej zgodnie z trybem i kryteriami przedstawionymi szczegółowo w Załączniku nr 3.
 6. Wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie internetowej sieciwsparcia.pl nie później niż 5.07.2017 r.
 7. Bezstronna Komisja dokona oceny merytorycznej Pogłębionych Opisów Pomysłów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, a także oceni kompetencje pomysłodawców na podstawie obserwacji przeprowadzonych na warsztatach. W pierwszym etapie oceny merytorycznej Komisja oceni,
  czy zgłoszony pomysł: a) jest zgodny z celami Konkursu; b) jest innowacyjny w skali kraju. Zgłoszenia, które spełnią dwa powyższe kryteria, zostaną poddane dalszej ocenie merytorycznej wg kryteriów podmiotowych i przedmiotowych stosowanych na etapie oceny listu intencyjnego (przedstawione
  w opisie pierwszego etapu w punkcie 7 regulaminu). Dodatkowym kryterium na tym etapie będzie: partycypacja, czyli włączenie użytkowników w proces tworzenia innowacji.
 8. Szczegółowy tryb oceny merytorycznej, opis kryteriów wraz z punktacją znajduje się w Załączniku
  nr 3
  .
 9. Na podstawie oceny merytorycznej Komisji powstaje lista rankingowa pomysłów. Pomysłodawcy, którzy zgłosili najwyżej ocenione pomysły, zostaną zaproszeni do kolejnego etapu Programu, który stanowi prototypowanie, czyli rozwój i udoskonalanie pomysłu – tak by zaprezentować jego namacalny przejaw (np. w formie opisu, filmu, prezentacji). Wyniki tego etapu oceny zostaną opublikowane na stronie sieciwsparcia.pl do dnia 13.07.2017 r.

 

CZWARTY ETAP – PROTOTYPOWANIE

 

Na tym etapie uczestnicy będą pracować nad rozwojem i udoskonalaniem pomysłu, m.in przeprowadzą dodatkowe rozpoznania pozwalające lepiej poznać potrzeby odbiorców projektowanego rozwiązania. Uczestnicy będą wspierani przez ekspertów i tutorów i rozwiną prototyp oraz wezmą udział w warsztatach – Targach Prototypów. Organizator przyzna 30 dotacji, dzięki którym pomysłodawcy będą mogli przetestować opracowane rozwiązania.

 

 1. Na tym etapie pomysłodawcy zawrą z Organizatorem umowę uczestnictwa w Programie, która reguluje zobowiązania po obu stronach związane z korzystaniem z różnych form wsparcia (praca z tutorem/ekspertami/badaczami).
 2. Uczestnicy sporządzą Specyfikację Innowacji zawierającą opis i wizualizację innowacji, a także plan testowania innowacji. Tutorzy będą wspierać pomysłodawców w przygotowaniu Specyfikacji Innowacji. Szczegółowy zakres specyfikacji innowacji opisany jest w Załączniku nr 4.
 3. Uczestnicy będą zobowiązani złożyć Specyfikację Innowacji do dnia 12.12.2017 r. w wersji elektronicznej poprzez formularz online dostępny na stronie www.sieciwsparcia.pl, jak i w formie skanu wersji papierowej z podpisami osób uprawnionych. Skan należy wysłać na adres e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl
 4. Specyfikacje Innowacji złożone na konkurs zostaną w pierwszej kolejności poddane ocenie formalnej zgodnie z trybem i kryteriami przedstawionymi szczegółowo w Załączniku nr 3.
 5. Bezstronna Komisja dokona oceny merytorycznej Specyfikacji Innowacji, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, oceni także kompetencje Uczestników i ich postępy w pracy nad innowacjami. Kryteria te są szczegółowo opisane w Załączniku nr 3.
 6. Lista innowacji, które uzyskają dotację na testowanie wraz z informacją o kwocie dofinansowania oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie www.sieciwsparcia.pl do dnia 31.01.2018 r.

 

PIĄTY ETAP – TESTOWANIE

 

Na tym etapie uczestnicy przez nie więcej niż 6 miesięcy będą testować, jak w praktyce sprawdza się
ich rozwiązanie. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia tutorów oraz animatorów. Prowadzonym działaniom będzie, na bieżąco, towarzyszyć ewaluacja.

 

 1. Uczestnicy podpiszą umowy dotacji na testowanie swoich pomysłów i dodatkowe wsparcie tutorskie
  i eksperckie. Założenia do umowy dotacji są przedstawione w Załączniku nr 5.
 2. Wszystkie testowane innowacje zostaną objęte zewnętrzną ewaluacją, której celem będzie ocena,
  jak w praktyce działa testowane rozwiązanie, w jaki sposób poprawia jakość życia osób starszych
  i opiekunów.

 

SZÓSTY ETAP – OPRACOWANIE MODELU INNOWACJI I UPOWSZECHNIANIE

 

Uczestnicy podsumują wnioski z testowania i przekażą wnioski i raporty Organizatorowi. Organizator wybierze trzy innowacje, które okazały się skuteczne i mają największy potencjał do wdrożenia
i upowszechnienia. Autorzy trzech zwycięskich rozwiązań otrzymają dotacje, które pozwolą dopracować innowacje do wdrożenia i upowszechnienia.

 

 1. Uczestnicy po zakończeniu testowania innowacji wezmą udział w spotkaniu lessons learned (wymiana doświadczeń), aby omówić wnioski i refleksje z testowania, a także konieczne modyfikacje
  w tworzonych rozwiązaniach.
 2. Uczestnicy na podstawie wyników testowania innowacji, wniosków ze spotkania lessons learned (wymiana doświadczeń) przygotują Opis Modelu Działania Rozwiązania (Rezultat Końcowy)
  wraz z indywidualnie określonymi dla każdego Grantobiorcy Rezultatami Częściowymi i Raportem Końcowym z testowania.
 3. Dostarczenie przez Grantobiorcę Rezultatów Częściowych, Rezultatu Końcowego, raportów
  z testowania będzie podstawą do rozliczenia dotacji (rozliczanie przez rezultaty). Zasady dotyczące rozliczania dotacji znajdują się w Załączniku nr 5.
 4. Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 5 oraz na podstawie raportu z ewaluacji Komisja wyłoni maksymalnie 3 przetestowane innowacje do upowszechnienia, kierując się następującymi kryteriami merytorycznymi:
 • adekwatność,
 • realność,
 • responsywność,
 • uruchomienie i wykorzystanie zasobów społecznych,
 • wpływ,
 • efektywność,
 • skalowalność.
 1. Szczegółowy tryb oceny merytorycznej, opis kryteriów wraz z punktacją znajdują się w Załączniku
  nr 3
  .
 2. Uczestnicy otrzymają 3 dotacje na dopracowanie zwycięskiego rozwiązania (3 dotacje od 6 tys.
  do 12 tys. zł).
 3. Uczestnicy przygotują wytyczne do wdrażania innowacji.
 4. Organizator przygotuje materiały promocyjne i instruktaże, które pozwolą innym poznać i wdrożyć wypracowane innowacje.
 5. Organizator przeprowadzi działania promocyjne i upowszechniające służące wdrożeniu wybranych rozwiązań (np. konkurs dla gmin zainteresowanych wdrożeniem wybranych innowacji, sesje pitchingowe z udziałem innowatorów dla potencjalnych nabywców).

 

§4

Wysokość dotacji

 

 1. Dotacja na testowanie pomysłu może wynosić od 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
  do 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Organizator zakłada przyznanie 30 dotacji. Założenia do umowy dotacji są przedstawione w Załączniku nr 5.
 2. Dotacja na testowanie pomysłu będzie wypłacona w dwóch transzach – I 85% kwoty zatwierdzonego przez Komisję harmonogramu finansowo-rzeczowego po podpisaniu umowy dotacji i dopełnieniu wymogów formalnych, druga transza dotacji, w wysokości 15% przekazywana po przyjęciu bez zastrzeżeń przez Towarzystwo Raportu Końcowego wraz z Rezultatami Częściowymi i Rezultatem Końcowym – Opisem Modelu testowania. Tryb wypłacania dotacji przedstawiony jest w Załączniku nr 5.
 3. Dotacja na dopracowanie wybranych innowacji może wynosić od 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) do 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Organizator zakłada przyznanie 3 dotacji.
 4. W konkursie nie jest wymagany wkład własny.

 

§5

Harmonogram Programu

 

 1. Etap zgłoszenia pomysłów
  • Zgłoszenie listu intencyjnego od [12.12.2017] do [14.03.2017]
  • Ocena formalna do [20.04.2017]
  • Ogłoszenie listy rankingowej do [11.05.2017]
 2. Etap rozmowy
  • Przeprowadzenie rozmów od [16.05.2017] do [29.05.2017]
  • Ogłoszenie listy rankingowej do [31.05.2017]
 3. Etap warsztatów
  • Przeprowadzenie warsztatów od [09.06.2017] do [10.06.2017]
  • Złożenie Pogłębionego Opisu Pomysłu do [24.06.2017]
  • Ogłoszenie listy rankingowej do [13.07.2017]
 4. Etap prototypowania
  • Wsparcie w rozwoju projektów (tutorzy, eksperci) od [14.07.2017] do [12.11.2017]
  • Targi Projektów do [19.11.2017]
  • Złożenie Specyfikacji Innowacji do [12.12.2017]
  • Ogłoszenie listy rankingowej do [31.01.2018]
 5. Etap testowania
  • Podpisywanie umów dotacji od [31.01.2018] do [28.02.2018]
  • Wypłata dotacji do [15.03.2018]
  • Testowanie od [01.02.2018] do [31.07.2018] (maksymalnie 6 miesięcy)
 6. Etap opracowania modelu innowacji i upowszechnianie
  • Spotkanie lessonslearned (wymiana doświadczeń) od [31.07.2018] do [31.09.2018]
  • Ocena rozwiązań na podstawie raportów i ewaluacji oraz ogłoszenie listy rozwiązań
   do upowszechniania do [30.11.2018]
  • Podpisywanie umów i wypłata dotacji na dopracowanie zwycięskich rozwiązań do [15.11.2018]
  • Dalsze upowszechnianie rozwiązań do [30.06.2019]

 

§6

Prawa autorskie

 

 1. Przekazanie pomysłów do udziału w Inkubatorze Innowacji Społecznych wiąże się z jednoczesnym oświadczeniem, że pomysł nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza
  ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za ewentualne roszczenia wynikające z tytułu praw autorskich pomysłu odpowiada pomysłodawca/pomysłodawcy zgłaszający list intencyjny.
 2. Uczestnicy Inkubatora Innowacji Społecznych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa do wykorzystywania zależnego prawa autorskiego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, w tym wystawienie na stronach internetowych, wyświetlanie, najem i użyczenie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm.
 3. Podstawowym założeniem przyjętym w konkursie na miko-innowacje jest zapewnienie możliwie najszerszego nieodpłatnego dostępu do utworów, które zostaną wypracowane w ramach przyznanych grantów. Każdy zainteresowany podmiot powinien mieć dostęp do innowacyjnych rozwiązań, wytworzonych ze środków EFS i budżetu państwa, a co za tym idzie możliwość wykorzystania ich na możliwie szerokich polach eksploatacji. Wypracowana innowacja będzie powszechnie dostępna, tj. udostępniana przez Instytucję Zarządzającą na podstawie licencji pełniej, niewyłącznej, również z możliwością komercyjnego wykorzystania. Szczegółowe zasady dotyczące przekazania prawa autorskich zawarte są w umowie grantowej.

 

§7

Odwołania od wyników oceny i kontakt z Organizatorem

 

 1. Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od poniedziałku do piątku
  w godzinach: 10–17 pod tel. (22) 225 33 70, 720 909 015, a także e-mailowo na adres e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl.
 2. Przewidujemy możliwość odwoływania się przez pomysłodawców od oceny formalnej
  na poszczególnych etapach konkursu (w formie pisemnej na adres e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl
  w ciągu 7 dni roboczych od publikacji wyników. Organizator odpowie na odwołanie także w ciągu 7 dni roboczych). Organizator nie przewiduje możliwości odwoływania się od wyników merytorycznej oceny zgłoszeń.
 3. Pomysłodawcy, których zgłoszenie w wyniku oceny merytorycznej nie przejdzie do kolejnego etapu konkursu, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem na adres e-mail: sieciwsparcia@e.org.pl
  o przedstawienie opisowej oceny i uzasadnienia decyzji Komisji.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem konkursu lub decyzjami Komisji
  na poszczególnych etapach Programu prosimy kierować do Towarzystwa „ę” (e-mail) z dopiskiem „Sieci Wsparcia”. Odpowiedź zostanie udzielona i wysłana w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pytania lub zgłoszenia wątpliwości.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Konkursu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” znajduje się na stronie internetowej Organizatora [www] oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Mokotowskiej 55/50 w Warszawie.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
 3. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do niniejszego regulaminu, oznaczonych datą, publikowanych na stronie internetowej Organizatora www.sieciwsparcia.pl. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści, jednak nie wcześniej niż data jego publikacji.
 4. Złożenie listu intencyjnego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

 

 

Lista załączników: