Regulamin

Słownik pojęć

kalkulacja wydatków niezbędnych do osiągnięcia celów testowania innowacji powiązana z zaplanowanymi działaniami, rezultatami i wskaźnikami ich osiągnięcia.

środki finansowe, które zostają powierzone grantobiorcy na testowanie pomysłu w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych oraz realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu innowacyjnego.

osoba prawna lub osoba niemająca osobowości prawnej, która otrzyma grant na testowanie innowacji w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych.

podmiot udzielający grantu na testowanie innowacji (PCG Polska Sp. z o.o.).

projekt GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2, nr POWR.04.01.00-00-I104/19, w ramach którego będą wybierane i testowane, wspierane i rozwijane pomysły na innowacje społeczne. Podmiotem realizującym projekt jest PCG Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę”.

nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych, które mogą polegać na tworzeniu nowych rozwiązań lub usprawnianiu już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

innowatorzy i innowatorki – pomysłodawcy i pomysłodawczynie wybrani w drodze otwartego naboru na innowacje społeczne.

rezultat końcowy testowania innowacji, udoskonalony i pogłębiony w wyniku testowania i pracy nad rozwojem innowacji – opis elementów składowych innowacji.

osoby starsze (60+), osoby starsze wymagające wsparcia z uwagi na wiek lub stan zdrowia, opiekunowie osób starszych wymagających wsparcia. Podczas realizacji pomysłu z obszaru „Projektowanie własnej starości” odbiorcami innowacji mogą być też inne osoby.

interaktywna strona internetowa służąca do przekazywania informacji o projekcie. Strona www będzie również platformą do rekrutacji w naborze, umożliwiającą wypełnianie formularzy zgłoszeniowych, załączanie plików oraz zarządzanie dokumentami przez pomysłodawców na kolejnych etapach naboru.

pomysłodawcy i pomysłodawczynie oraz innowatorzy i innowatorki – pojęcia stosowane zamiennie, w zależności od etapu pracy nad innowacją. W pierwszych etapach używamy określenia pomysłodawcy, a od momentu testowania innowacji – innowatorzy.

pojęcia stosowane zamiennie, w zależności od etapu pracy nad innowacją. W pierwszych etapach Konkursu zgłoszenia określamy jako pomysły na innowacje, po ich dopracowaniu, począwszy od specyfikacji innowacji, używamy terminu “innowacje”.

opis elementów składowych modelu działania innowacji wypracowany przez innowatora podczas udziału w I fazie inkubacji przy wsparciu tutora i ekspertów. Wzór Specyfikacji i Opisu Rozwiązania stanowią załącznik do procedur.

sprawdzenie w praktyce przez Innowatorów, czy innowacja może być skuteczna, efektywna i użyteczna.

umowa regulująca realizację pomysłu w ramach grantu udzielanego innowatorom przez Grantodawcę.

osoba fizyczna lub podmiot bezpośrednio korzystający z interwencji EFS, czyli Grantobiorca oraz osoby i podmioty testujące innowację społeczną, w tym osoby starsze, w szczególności osoby lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania innowacji.

instytucje lub organizacje korzystające z nowych rozwiązań opracowanych i testowanych w ramach Inkubatora.