Dofinansowanie dla projektu z budżetu państwa wynosi: 304 860,77 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”.

Całkowita wartość zadania wynosi 5 339 067,81 PLN.

Zadanie polega na inkubacji do 06.2023 r. 6 innowacji społecznych o wysokim potencjale efektywności i skalowalności wynikających z oddolnych inicjatyw, przyczyniających się do włączania społecznego i integracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych: osób starszych i ich opiekunów, poprzez poprawę jakości życia i w ten sposób niwelowanie w skali problemu starzejącego się społeczeństwa w Polsce.

Już dziś możesz zaprojektować lepszą starość dla siebie, swoich bliskich, sąsiadów w swoich społecznościach i instytucjach.