Regulamin

Informacje ogólne

Celem Inkubatora Innowacji Społecznych jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów, tak by włączać te grupy w życie społeczne oraz zawodowe.

Inkubowane pomysły będą odpowiadać na jedno z trzech wyzwań/celów:

  1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.
  2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan.
  3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

Inkubator ma zasięg ogólnopolski. Przewidujemy dwie tury rekrutacji – działania rozpoczynające pierwszą turę rekrutacji podejmiemy w czerwcu 2020 roku, zaś rozpoczynające drugą turę, w styczniu 2021 roku. Pomysłodawcy będę mieli co najmniej 1,5 miesiąca na przesłanie listu intencyjnego od czasu ogłoszenia naboru. Szczegółowy harmonogram znajdziecie przy każdym etapie projektu. W wyniku rekrutacji wyłonimy ok. 40 pomysłodawców zakwalifikowanych do udziału w warsztatach (w każdej turze), służących rozwijaniu pomysłów na innowacje. Spośród nich wyłonimy w każdej turze ok. 35 pomysłów do wstępnej fazy inkubacji (wsparcia tutorów, ekspertów, badaczy). W jej efekcie innowatorzy przygotują SPECYFIKACJE INNOWACJI. Finalnie 27 innowacji (w każdej turze) otrzyma grant na testowanie. Maksymalna wysokość grantu może wynosić 50 tys. zł. i jest uzależniona od wysokości wydatków niezbędnych do testowania innowacji, określonych w budżecie testowania innowacji, więc może być różna dla każdego Grantobiorcy. W konkursie nie jest wymagany od Grantobiorców wkład własny.

Innowatorzy przedstawią wnioski z testowania w formie OPISU ROZWIĄZANIA. Spośród przetestowanych innowacji wyłonimy łącznie 6 innowacji (w obu turach) do upowszechnienia i włączenia do polityk publicznych – ich autorzy zostaną zaangażowani do opracowania zindywidualizowanych strategii promocji, w tym w opracowywanie materiałów merytorycznych i przygotowanie wystąpień promujących innowacje.

Na każdym etapie rozwoju pomysłu i testowania innowacji innowatorzy otrzymają od nas zróżnicowane formy wsparcia.