Regulamin

Kto może starać się o grant

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne (w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, firmy), a także podmioty publiczne niepowiązane z Inkubatorem tj. takie, które nie pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, nie są członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Inkubatora, nie są połączone z pracownikiem lub członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Inkubatora związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby wykluczone z możliwości ubiegania się o środki europejskie (zobacz załącznik nr 15 OŚWIADCZENIA  POMYSŁODAWCY).

Pomysłodawcy będą z różnych środowisk, mający różne doświadczenia i reprezentujący różne dyscypliny (m.in.: działalność społeczna, artyści, designerzy, projektanci usług, programiści, psycholodzy, socjolodzy, opiekunowie).

Z pomysłem na innowacje będą mogły zgłosić się do Inkubatora:

  • osoby fizyczne (co najmniej 2),
  • osoby fizyczne (co najmniej 2) we współpracy z instytucją/firmą/organizacją,
  • instytucja/firma/organizacja delegująca swojego pracownika,
  • partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby reprezentujące partnerstwo.

Pomysłodawca nie musi mieć osobowości prawnej.

Przy ocenie pomysłów nie będzie miało znaczenia, czy zostały one zgłoszone przez grupę osób, instytucję/firmę/organizację czy ich partnerstwo. Jeśli projekt będzie realizowany w partnerstwie, to przedstawiciele każdego z partnerstw będą podpisywać umowę o powierzenie grantu. Podobnie w przypadku współpracy osób indywidualnych z instytucją/organizacją/firmą: umowa o powierzenie grantu zostanie podpisana przez osobę indywidualną i przedstawiciela instytucji/organizacji/firmy.