Regulamin

Jak można wykorzystać grant

W ramach Inkubatora przyznajemy Granty, Grantodawcą jest PCG.

Wydatki, które Grantobiorca będzie mógł sfinansować z grantu (koszty kwalifikowane):

To, czy wydatki są kwalifikowalne będzie podlegało weryfikacji na etapie akceptacji Specyfikacji Innowacji (wraz z zawartym w niej planem testowania). Na etapie rozliczenia grantu Grantobiorca będzie rozliczany na zasadzie ryczałtu za osiągnięcie zaplanowanych w Specyfikacji Rezultatów oraz pod warunkiem złożenia Raportów częściowego i końcowego. Grantobiorca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie potwierdzające, że wydatkował środki grantu zgodnie z poniższymi zasadami.

Koszty możliwe do sfinansowania z Grantu czyli:

  • niezbędne do osiągnięcia Rezultatów Częściowych oraz Rezultatu Końcowego testowania innowacji wskazanych w Specyfikacji Innowacji, 
  • faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie grantu i zgodnie z postanowieniami umowy grantu,
  • skalkulowane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen oraz stawek rynkowych oraz nie przekraczają stawek wskazanych przez Realizatora w wykazie kosztów maksymalnych,

zgodne z obowiązującym przepisami prawa krajowego i unijnego, a w szczególności z ustawodawstwem podatkowym i ubezpieczeń społecznych.

Wydatki, których Grantobiorca nie będzie mógł sfinansować z grantu (koszty niekwalifikowane):

Grantobiorca nie może przeznaczać otrzymanego dofinansowania na cele inne niż związane z testowaniem innowacji opisanym w Specyfikacji Innowacji w szczególności na finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W szczególności niekwalifikowalnymi wydatkami są koszty administracyjne związane z testowaniem innowacji lub innymi działaniami Grantobiorcy, koszty ewaluacji. 

Kosztami niekwaflikowalnymi są też koszty finansowania działań wykluczonych, do których należą:

  • pobieranie jakichkolwiek wpłat czy opłat od osób starszych/ opiekunów zaangażowanych w testowanie innowacji,
  • re-granting, tj. przekazywanie środków na rzecz osób trzecich w ramach odrębnej procedury grantowej,
  • działania o charakterze politycznym, religijnym i komercyjnym (np.: kampanie wyborcze, promocja partii politycznej, działania dotyczące kultu religijnego, działania komercyjne, prowadzone dla zysku).

Grantobiorcy przy ponoszeniu wydatków w ramach grantu nie stosują Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

Wszystkie kwestie dotyczące przyznawania, wykorzystania i zasad rozliczania określa Umowa o Powierzeniu Grantu.