Regulamin

Jak pomożemy rozwinąć i zrealizować pomysł na innowację

Nabór innowatorów to pierwsza możliwość udzielenia wsparcia potencjalnym zainteresowanym. Innowator odpowiada za zgłoszenie koncepcji pomysłu, a w jego dalszym opracowaniu i rozwinięciu będzie mógł korzystać ze wsparcia Inkubatora:

 • otwarte Warsztaty dla wybranych grup pomagające poznać problem i zainspirować do opracowania interesującego pomysłu,
 • Strona internetowa: na stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje oraz m.in. bazę wiedzy pozwalającą Ci poznać bliżej problemy osób starszych. Zainteresowane osoby zaprosimy też do interaktywnej gry.

Celem jest warsztatów jest rozwinięcie szkiców koncepcji innowacji społecznych, obserwacja Pomysłodawców, ich otwartości na rozwój i udzielenie wsparcia przez:

 • Targowisko wiedzy – stymulacja kreatywności, otwartości na nowe rozwiązania, konfrontacja z doświadczeniem innych, z udziałem ekspertów i innowatorów z I edycji, co pozwoli przybliżyć potencjalnym grantobiorcom logikę i specyfikę procesu inkubacji, 
 • Praca grupowa – burza mózgów i nastawienie na proces. Grupa Innowatorów stanie się dla siebie źródłem wsparcia, inspiracji i weryfikacji pomysłów,
 • profilowanie odbiorców rozwiązań – refleksja, dla kogo projektujemy innowację, wsparcie empatyzacji,
 • elementy zarządzania ryzykiem i czerpania z doświadczeń innych – przygotują potencjalnych innowatorów na różne możliwe sytuacje awaryjne,
 • opieka nad osobą wymagającą wsparcia z uwagi na wiek lub stan zdrowia – możliwość zwrotu kosztów dla innowatora za opiekę nad osobą, którą się zajmuje, a która wymaga wsparcia z uwagi na wiek lub stan zdrowia.

Voucher na wsparcie: program wsparcia uszyty na miarę, który umożliwi dostosowanie pomocy Inkubatora do sytuacji Innowatorów zawierający:

 • wsparcie badawcze: dla zaprojektowania minibadania, które pozwoli innowatorom lepiej poznać odbiorców ostatecznych,
  • wsparcie eksperckie: specjalistyczne, punktowe wsparcie obejmujące konsultacje z ekspertem w danej dziedzinie (np: muzykologii, neurologii, materiałoznawstwa).
 • Manual – przewodnik, który w przystępny sposób krok po kroku poprowadzi Pomysłodawców po systemie wsparcia w ramach Inkubatora.
 • Wsparcie specjalistów z zespołu Inkubatora:
  • konsultacje specjalistki/specjalisty ds. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w zakresie specyfiki potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, metod dotarcia i pracy, barier,
  • opieka nad Innowatorami –pomoc w kwestiach formalnych i administracyjnych,
  • tutoring – pomoc w rozwoju pomysłów, przeprowadzenie Innowarotorów przez proces pracy nad pomysłami, identyfikacja słabych stron, proponowanie rozwiązań, szukanie innych możliwości wsparcia i zadawanie pytań (jest elementem obowiązkowym, ale zakres zależeć będzie od potrzeb innowatorów).
 • Targi Prototypów: warsztaty, podczas których Innowatorzy zaprezentują swoje pomysły w grupie innych Innowatorów oraz podczas otwartych prezentacji dla zewnętrznych ekspertów w celu zebrania uwag do przygotowania Specyfikacji Innowacji,
 • opieka nad osobą wymagającą wsparcia z uwagi na wiek lub stan zdrowia – możliwość zwrotu kosztów dla innowatora za opiekę nad osobą, którą się zajmuje, a która wymaga wsparcia z uwagi na wiek lub stan zdrowia.

WSPARCIE PODCZAS PRZYGOTOWANIA SPECYFIKACJI

 • Wsparcie specjalistów z zespołu Inkubatora:
  • konsultacje specjalistki/specjalisty ds. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w zakresie specyfiki potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, metod dotarcia i pracy, barier,
  • konsultacje metodyka/metodyczki ds. badań,
  • tutoring.

Wsparcie zespołu Inkubatora będzie obejmowało pomoc w zakresie części merytorycznej, jak i planowania budżetu (harmonogramu rzeczowo-finansowego), szacowania kosztów testowania innowacji, określania celów i rezultatów testowania (np.: opracowanie wyników badań, scenariusza działania, opracowanie wersji X aplikacji). Zostaną także określone wskaźniki jakościowe i ilościowe Rezultatów Częściowych i Końcowych stosownie do ich rodzajów. W okresie składania Specyfikacji jeśli będzie to potrzebne, uruchomimy dodatkowe godziny wsparcia tutorskiego związane z opracowaniem dokumentów tak, aby zawierały jedynie koszty kwalifikowalne, oszczędne, racjonalne i efektywne.

 • Jako pomocne narzędzie Innowatorzy otrzymają wykaz kosztów maksymalnych – taryfikator (zobacz załącznik nr 13 WYKAZ KOSZTÓW MAKSYMALNYCH – TARYFIKATOR). W przypadku wątpliwości co do przyjętych stawek, kalkulacji czy rodzaju wydatków, Innowatorzy będą mieli możliwość wyjaśnienia i poprawienia harmonogramów. Zadbamy o porównywalność wydatków między grantami, weryfikując istotne rozbieżności między kosztami zakupu porównywalnych usług/produktów.

Podczas testowania będziemy proponować formy wsparcia dostępne wcześniej tj. voucher, wsparcie specjalistów z zespołu projektowego, tutorów, ekspertów, możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną (w ramach dostępnych środków), a także:

 • Webinarium dotyczące pracy nad Opisem Rozwiązania,
 • Pakiet wsparcia PR w opracowaniu artykułów i materiałów graficznych (wizytówek innowacji), reportaż fotograficzny z testowania innowacji,
 • Ewaluacja: prowadzona przez zewnętrznych badaczy ewaluacja pomoże sprawdzić założenia, omówić wyniki raportu z ewaluacji wspólnie z badaczem i tutorem, umożliwi wprowadzenie korekt do Opisu Rozwiązania.

WSPARCIE PODCZAS OPRACOWYWANIA OPISU ROZWIĄZANIA

By stworzyć wysokiej jakości Opis Rozwiązania, ważne jest oderwanie się od doświadczenia testowania oraz wyodrębnienie uniwersalnych elementów innowacji – przy wsparciu ekspertów. Innowatorzy otrzymają od nas:

 • Wsparcie specjalisty/specjalistki ds. Modelowania, programów innowacyjnych oraz redaktora/redaktorki – wesprą innowatorów podczas pisania modelu rozwiązania, formułowania myśli, wkomponowania innowacji w ramy uniwersalnego opisu, sprawdzenia poprawności językowej,
 • Webinarium dotyczące pracy nad Opisem Rozwiązania.

Przedstawimy każdą innowację wybraną do upowszechnienia tak, by stanowiła materiał gotowy do wdrażania. Szczegółowe materiały zostaną dobrane do specyfikacji innowacji. Będziemy prowadzić działania upowszechniające. Innowatorzy otrzymają następujące wsparcie

 • Wsparcie Tutorów – Mentorów ekspertów i specjalistów w zawężonej dziedzinie wybranej do upowszechniania innowacji. Pomoże na ostatnim etapie w dopracowaniu i promowaniu rozwiązania w wybranych środowiskach, ułatwi innowatorom nawiązanie niezbędnych kontaktów,
 • Pokrycie kosztów zaangażowania innowatorów we współopracowanie zindywidualizowanych strategii promocji dla każdej innowacji oraz w prace merytoryczne, udział w wystąpieniach, wizytach studyjnych (oraz zwrot kosztów podróży),
 • Produkcja zestawu materiałów upowszechniających dla każdej innowacji (w tym materiał filmowy, fotograficzny, strony www, broszur w formie elektronicznej),
 • Prezentacja innowacji podczas zorganizowanego przez Inkubator wydarzenia „Historie Sukcesu”: Na wydarzenie zgłaszają się osoby i przedstawiciele instytucji żywo zainteresowani uzyskaniem wiedzy nt. inkubowanych innowacji i wskazówkami dot. wdrożenia sprawdzonych rozwiązań w swoim środowisku/instytucji,
 • Upowszechnianie innowacji m.in. poprzez pakiet wsparcia dla potencjalnych „nabywców” innowacji: 15 podmiotów otrzyma dodatkowe wsparcie z Inkubatora w postaci doradztwa związanego z adaptacją innowacji do ich lokalnych warunków. Zmapujemy ich zasoby, wskażemy możliwe partnerstwa, wspólnie postawimy pierwsze kroki w realizacji innowacji w praktyce, odpowiemy na praktyczne pytania, wskażemy na możliwe ryzyka i zaplanujemy sposoby ich ograniczania, osadzimy w lokalnych warunkach plan działania wspólnie identyfikując osoby odpowiedzialne za realizację jej komponentów,
 • Wsparcie specjalistów z zespołu Inkubatora:
  • spec. ds. osób starszych i os. z niepełnosprawnościami,
  • specjalista ds. upowszechniania: pomoże zaplanować promocję rozwiązania, ułatwi współpracę w tworzeniu materiałów promujących,
  • opiekun innowatora: pomoże w kwestiach formalnych i administracyjnych.