Regulamin

Jak krok po kroku otrzymać grant i wsparcie w inkubatorze

Wsparcie w ramach Inkubatora przyznawane jest w trybie aplikowania o grant. Planujemy przeprowadzenie dwóch tur naborów otwartych.

W konkursie zaplanowano następujące etapy projektu:

Formularz zgłoszeniowy online

Informacje o etapie
Formularz listu intencyjnego zawierający opis pomysłu na innowację (zobacz załącznik nr 1 WZÓR LISTU INTENCYJNEGO)
Planujemy wybór ok. 65 pomysłów (w dwóch turach) oraz oraz 20 pomysłów (w trzeciejturze) do rozmów Pomysłodawców z Komisją.
Planowana liczba zakwalifikowanych pomysłów na innowacje
ok. 150 pomysłów w dwóch turach

ok. 20 pomysłów w trzeciej turze

Wsparcie w Inkubatorze
– otwarte warsztaty, także w formule online;
– Interaktywne działania, także online, np. gra interaktywna.
Dodatkowe informacje
Wymagane jest zgłoszenie przez wypełnienie formularza na platformie internetowej Inkubatora.
Wymagane są także załączniki:
– zgoda na przetwarzanie danych;
– oświadczenie o braku wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie ze środków europejskich [1];
– oświadczenie o braku uzyskania dotychczas grantu na innowację w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
– oświadczenie o braku powiązań z Inkubatorem; oświadczenie o zapewnieniu dostępności.

W przypadku podmiotów prawnych dodatkowo należy załączyć oświadczenie, że planowane działania mieszczą się w statutach (zakresach działania) aplikujących podmiotów prawnych
Ocena
Ocena formalna listów intencyjnych będzie dokonywana na podstawie Karty oceny formalnej listów intencyjnych (zobacz załącznik nr 2 KARTA OCENY FORMALNEJ LISTÓW INTENCYJNYCH).
Ocena merytoryczna listów intencyjnych będzie dokonywana na podstawie Karty oceny merytorycznej listów intencyjnych, która zawiera szczegółowy opis kryteriów (zobacz załącznik nr 3 WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ LISTU INTENCYJNEGO).
Harmonogram
I tura: IV kwartał 2020
Nabór pomysłów

II tura: I-II kwartał 2021
Nabór pomysłów

III tura: IV kwartał 2021 – I kwartał 2022
Nabór pomysłów

Informacje o etapie
Rozmowa z pomysłodawcami przeprowadzana przez przedstawicieli Komisji (minimum 2 członków, w tym co najmniej 1 ekspert zewnętrzny/ekspertka zewnętrzna) nt. zgłoszonego pomysłu na innowację oraz omówienie zadania domowego.
Planujemy wybór ok. 40 pomysłów (w dwóch turach) oraz 15 pomysłów (w trzeciej turze) na warsztaty.
Planowana liczba zakwalifikowanych pomysłów na innowacje
ok. 65 pomysłów w dwóch turach
ok. 20 pomysłów w trzeciej turze
Wsparcie w Inkubatorze
Udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające się podczas przygotowań do rozmów z Komisją
Dodatkowe informacje
Rozmowa odbywa się bezpośrednio lub przy użyciu kanałów audiowizualnych (Skype, Teams, Zoom itp.) – do wyboru przez Pomysłodawcę. Koszt dojazdu na rozmowę bezpośrednią pokrywany jest przez Pomysłodawców.
Ocena
Ocena merytoryczna pomysłów na innowacje będzie dokonywana na podstawie przebiegu rozmowy oraz wykonania zadania domowego, które wszyscy Pomysłodawcy otrzymają drogą elektroniczną przed rozmową. Zadanie domowe będzie zawierało 2 pytania pogłębiające pomysł zgłoszony w liście intencyjnym zadane przez dwóch członków komisji. Podczas rozmów pomysły na innowacje poddawane będą ocenie wedle tych samych kryteriów merytorycznych, które były stosowane na I etapie. W wyniku rozmowy ocena uzyskana na I etapie może pozostać bez zmian zwiększyć się bądź zmniejszyć. Każda zmiana oceny zostanie uzasadniona przez Komisję.

Na podstawie ocen komisji sporządzona zostanie lista rankingowa pomysłów na innowacje. Zgłoszenia najwyżej ocenione – ok. 40 pomysłów w I i II turze oraz ok. 15 pomysłów w III turze, zostaną zaproszone do III etapu rekrutacji – warsztatów „Generator pomysłów”.
Harmonogram
I tura: I kwartał 2021

II tura: III kwartał 2021

III tura: IV kwartał 2021 – I kwartał 2022


Informacje o etapie
Warsztaty „Generator pomysłów” mają na celu pracę nad rozwojem pomysłu na innowację, rozpoznanie kompetencji Pomysłodawców związanych z innowacyjnym myśleniem i pracą w grupie oraz ocenę zaangażowania w pracę nad pomysłem.

Po warsztatach Pomysłodawcy opracowują i przesyłają Pogłębiony opis pomysłu wraz z szacunkowym budżetem (uwzględniający zmiany w pomyśle po warsztatach) i załącznikami (zobacz załącznik nr 4 FORMULARZ POGŁĘBIONEGO OPISU POMYSŁU).

Natomiast trenerzy wypełnią podczas warsztatów Karty obserwacji na warsztatach w zakresie kompetencji Pomysłodawców przydatnych do tworzenia i testowania innowacji.

Komisja dokona kolejnej oceny pomysłów na innowacje: – na podstawie Pogłębionego Opisu Pomysłu i Karty Obserwacji na warsztatach.
Planujemy wybór ok. 35 pomysłów (w dwóch turach) oraz 10 pomysłów (w trzeciej turze) do wstępnej inkubacji.
Planowana liczba zakwalifikowanych pomysłów na innowacje
ok. 40 pomysłów w każdej turze
Wsparcie w Inkubatorze
W ramach warsztatów „Generator pomysłów” planujemy:
– targowisko wiedzy,
– pracę grupową: burzę mózgów i nastawienie na proces,
– profilowanie odbiorców rozwiązań,
– elementy zarządzania ryzykiem i czerpania z doświadczeń.

Możliwość zwrotu kosztów za opiekę nad osobą wymagającą wsparcia z uwagi na wiek lub stan zdrowia
Dodatkowe informacje
Udział w warsztatach Generator pomysłów jest obowiązkowy. Inkubator pokrywa koszty dojazdu na warsztaty. Zastrzegamy sobie prawo zorganizowania w ramach udogodnień warsztatów w formie online przy użyciu kanałów audiowizualnych (Skype, Teams, Zoom itp.).
Wymagane jest zamieszczenie Pogłębionego Opisu Pomysłu na platformie internetowej Inkubatora.
Ocena
Ocena pomysłów na innowacje zostanie na tym etapie naboru dokonana dwuetapowo:
– ocena formalna Pogłębionego Opisu Pomysłu wraz z szacunkowym budżetem (zobacz załącznik nr 5 KARTA OCENY FORMALNEJ POGŁĘBIONEGO OPISU POMYSŁU),
– ocena merytoryczna Pogłębionego Opisu Pomysłu (zobacz załącznik nr 6 WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ POGŁĘBIONEGO OPISU POMYSŁU).
Harmonogram
I tura: I kwartał 2021
– organizacja warsztatów
– nadsyłanie Pogłębionego opisu pomysłu

II tura: III kwartał 2021
– organizacja warsztatów
– nadsyłanie Pogłębionego opisu pomysłu

III tura: I-II kwartał 2022
– organizacja warsztatów
– nadsyłanie Pogłębionego opisu pomysłu

Informacje o etapie
Innowatorzy pracują nad dalszym rozwojem swoich innowacji, korzystając ze zindywidualizowanego wsparcia (tutorów, badaczy, ekspertów) oraz biorą udział w Targach Prototypów, które mogą mieć formułę online, przy użyciu kanałów audiowizualnych (Skype, Teams, Zoom itp.).

Wstępna faza inkubacji kończy się opracowaniem Specyfikacji Innowacji wraz z budżetem (harmonogram finansowo-rzeczowy) (zobacz załącznik nr 7 WZÓR SPECYFIKACJI INNOWACJI). Specyfikacje Innowacji są oceniane przez Komisję. Komisja przy ocenie bierze pod uwagę także raport z pracy tutorów.

Planujemy wybór 54 innowacji (we wszystkich turach) do dofinansowania.
Planowana liczba zakwalifikowanych pomysłów na innowacje
ok. 35 pomysłów w dwóch turach oraz ok. 8 pomysłów w trzeciej turze
Wsparcie w Inkubatorze
elastyczny voucher na wsparcie: konsultacje z badaczami, ekspertami związanymi z tematyką naboru,
tutoring: stała praca nad rozwojem pomysłu od strony merytorycznej,
wsparcie specjalistów zespołu Inkubatora to m.in.: spec. ds. osób starszych i os. z niepełnosprawnościami, opieka nad innowatorami – wszelkie kwestie organizacyjne i administracyjne;
manual – przewodnik, który krok po kroku poprowadzi Pomysłodawców po systemie wsparcia w ramach Inkubatora.
Targi Prototypów: warsztaty, podczas których Innowatorzy zaprezentują swoje pomysły w grupie innych Innowatorów oraz podczas otwartych prezentacji dla zewnętrznych ekspertów w celu zebrania uwag do przygotowania Specyfikacji Innowacji.

Liczba godzin wsparcia będzie zindywidualizowana.
Dodatkowe informacje
Wymagane jest zamieszczenie Specyfikacji Innowacji na platformie internetowej Inkubatora.
Ocena
Ocena pomysłów na innowacje zostanie na tym etapie naboru dokonana dwuetapowo:
– ocena formalna Specyfikacji Innowacji,
– ocena merytoryczna Specyfikacji Innowacji, a także ocena kompetencji, postępów w pracy nad pomysłem na innowację zawarta w Raporcie Tutora.

Zobacz załącznik nr 8 KARTA OCENY FORMALNEJ SPECYFIKACJI INNOWACJI.

Zobacz załącznik nr 9 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ SPECYFIKACJI INNOWACJI.
Harmonogram
I tura: II-III kwartał 2021
– nadsyłanie Specyfikacji Innowacji
– praca nad specyfikacją innowacji
– ocena specyfikacji innowacji

II tura: I-II kwartał 2022
– nadsyłanie Specyfikacji Innowacji
– praca nad specyfikacją innowacji
– ocena specyfikacji innowacji

III tura: II kwartał 2022
– nadsyłanie Specyfikacji Innowacji
– praca nad specyfikacją innowacji
– ocena specyfikacji innowacji

Informacje o etapie
54 innowatorów ze wszystkich tur podpisuje umowy grantu i otrzymuje grant na testowanie innowacji oraz dodatkowe wsparcie.

Innowatorzy w trakcie testowania opracowują Raport częściowy wraz z informację o postępie prac nad Rezultatami, Raport końcowy z testowania wraz z Rezultatami Częściowymi oraz Rezultatem Końcowym – Opisem Rozwiązania (zobacz załącznik nr 10 OPIS ROZWIĄZANIA)
Ocena osiągnięcia założonych rezultatów będzie podstawą rozliczenia grantu.

Testowane pomysły objęte będą zewnętrzną ewaluacją podsumowaną w formie Raportu z Ewaluacji sporządzonego osobno dla każdej innowacji przez badaczy (we współpracy z innowatorami).

Komisja na podstawie Raportów z Ewaluacji, Opisów Rozwiązania wraz z raportem końcowym z testowania, wybiera 6 innowacji do upowszechnienia.

Planowana liczba zakwalifikowanych pomysłów na innowacje
54 innowacji
Wsparcie w Inkubatorze
elastyczny voucher na wsparcie: konsultacje z badaczami, ekspertami związanymi z tematyką naboru,
tutoring: stała praca nad rozwojem pomysłu od strony merytorycznej;
wsparcie specjalistów z zespołu Inkubatora, m.in.: spec. ds. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami; specjalisty/specjalistki ds. modelowania programów innowacyjnych i redaktora/redaktorki,
wsparcie innowatora w kwestiach merytorycznych, organizacyjnych itp.
wsparcie animatorów: w bezpośrednich działaniach z grupą odbiorców na miejscu realizacji testowania,
zewnętrzna ewaluacja,
webinarium dot. pracy nad Opisem Rozwiązania,
wsparcie w tworzeniu modeli biznesowych,
opracowanie analiz prawnych.
Liczba godzin wsparcia będzie zindywidualizowana.
Dodatkowe informacje
Innowatorzy otrzymują grant w dwóch transzach: zaliczkowej 85% (po podpisaniu umowy) i 15% (po złożeniu raportu końcowego wraz z Rezultatami Częściowymi i Rezultatem Końcowym), zgodnie z kwotami ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w kwocie nie większej niż 50 tys. zł.
Wymagane jest przedstawienie Rezultatów Częściowych, Rezultatu Końcowego (Opisu Rozwiązania) oraz Raportów częściowego i końcowego z testowania na platformie internetowej Inkubatora.
Ocena
Po realizacji tego etapu Komisja wybierze 6 przetestowanych innowacji do wdrożenia na podstawie:
– opracowanych przez Grantobiorców Opisów Rozwiązania wraz z raportem końcowym z testowania,
– opracowanych przez badaczy Raportów z ewaluacji.

Zobacz załącznik nr 11 WZÓR KARTY OCENY OPISU ROZWIĄZANIA
Harmonogram
Testowanie może trwać 6 miesięcy
I tura: III kwartał 2021/II kwartał 2022
– podpisanie umowy grantowej
– testowanie innowacji

II tura: II kwartał 2022/II kwartał 2023
– podpisanie umowy grantowej
– testowanie innowacji

III tura: II kwartał 2022/II kwartał 2023
– podpisanie umowy grantowej
– testowanie innowacji

Informacje o etapie
Inkubator we współpracy z innowatorami dopracuje każdą innowację wybraną do upowszechnienia tak, by stanowiła materiał gotowy do wdrażania. Szczegółowe materiały zostaną dobrane do specyfikacji innowacji, mogą to być np. strona www, identyfikacja wizualna, materiały filmowe, dodatkowe narzędzia, scenariusze niezbędne do wdrożenia innowacji.
Będziemy prowadzić różnorodne działania upowszechniające m.in.: Pakiety bezpłatnego doradztwa dla gmin zainteresowanych wybranymi innowacjami, wydarzenie “Historie sukcesu” z udziałem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, działania PR, lobbing na rzecz włączenia innowacji do rozwiązań systemowych.
Planowana liczba zakwalifikowanych pomysłów na innowacje
6 innowacji we wszystkich turach
Wsparcie w Inkubatorze
wsparcie Tutorów – Mentorów,
pokrycie kosztów zaangażowania innowatorów we współopracowanie zindywidualizowanych strategii promocji dla każdej innowacji oraz w prace merytoryczne, udział w wystąpieniach, wizytach studyjnych itp. (oraz zwrot kosztów podróży),
produkcja zestawu materiałów upowszechniających dla każdej innowacji (w tym materiał filmowy, fotograficzny, strony www, broszur w formie elektronicznej),
Wsparcie agencji PR w promocji rozwiązań,
Prezentacja innowacji podczas zorganizowanego przez Inkubator wydarzenia „Historie Sukcesu”,
– Upowszechnianie innowacji m.in. poprzez pakiet wsparcia dla potencjalnych „nabywców” innowacji:
wsparcie specjalistów z zespołu Inkubatora, m.in.: spec. ds. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, specjalista ds. upowszechniania: opiekun innowatora pomoże w kwestiach formalnych i administracyjnych;
Dodatkowe informacje
Innowatorzy zostaną zaangażowani do opracowania zindywidualizowanych strategii promocji, w tym w opracowywania materiałów merytorycznych, wystąpienia promujące innowacje.
Zakres kosztów operacyjnych będzie uzależniony od charakteru działań podejmowanych w celu upowszechnienia innowacji.
Harmonogram
I tura: III kwartał 2022/II kwartał 2023
Ocena rozwiązań na podstawie raportów i ewaluacji oraz ogłoszenie listy rozwiązań do upowszechniania
Dalsze upowszechnianie rozwiązań

II tura: II-III kwartał 2023
Ocena rozwiązań na podstawie raportów i ewaluacji oraz ogłoszenie listy rozwiązań do upowszechniania
Dalsze upowszechnianie rozwiązań

III tura: II-III kwartał 2023
Ocena rozwiązań na podstawie raportów i ewaluacji oraz ogłoszenie listy rozwiązań do upowszechniania
Dalsze upowszechnianie rozwiązań