Regulamin

Zasady dostępności obowiązujące w inkubatorze

Inkubator będzie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach. Wszystkie miejsca spotkań i warsztatów będą dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W ramach udogodnień dla uczestników dopuszczamy możliwość spotkań online. Także spotkania w przestrzeni wirtualnej będą odbywały się z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. Aby zapewnić opiekunom osób niesamodzielnych możliwość zgłoszenia pomysłu do Inkubatora, przewidzieliśmy środki na pokrycie kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi w trakcie spotkań.

1. Dołożymy wszelkich starań, by podejmowane w ramach Inkubatora działania (rekrutacja, ocenianie, ewaluacja, komunikacja z uczestnikami oraz kampanie medialne) były zgodne z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn”.

 • Podczas realizacji wszystkich zadań będziemy mieć na uwadze przestrzeganie zasad równości szans kobiet i mężczyzn. Wsparcie realizowane będzie w sposób równościowy umożliwiający aktywne włączanie się w równym stopniu do wszystkich działań, zarówno przez innowatorów, użytkowników, odbiorców oraz ich równe traktowanie.
 • Tutorzy, opiekunowie, specjaliści, eksperci zewnętrzni, zespół nadzorujący zadania zostaną przez nas zobowiązani do używania języka wrażliwego na płeć. Ponadto decyzje w partnerstwie są podejmowane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn, ich wypowiedzi i opinie są brane pod uwagę i nie podlegają deprecjonowaniu bez względu na płeć osoby wypowiadającej się.
 • Zadbamy, by wszystkie działania realizowane w ramach Inkubatora wspierały wypełnianie obowiązków wynikających z konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie m.in. kształcenia, pracy, zatrudnienia i ogólnej dostępności oraz „Wytycznych”, np. dokumenty służące rekrutacji i inkubacji udostępnione na platformie internetowej zgodnie ze standardem WCAG 2.1.
 • W działaniach upowszechniających Inkubatora zadbamy, aby dostępność była uniwersalna i będzie ona realizowana m.in. poprzez:
  • używanie w przekazach prostego języka, łatwego do zrozumienia przez różne grupy społeczne,
  • stosowanie odpowiedniej czcionki w materiałach używanych w kampaniach (materiałach drukowanych oraz na platformie internetowej)
  • możliwość doboru czcionki oraz używanie transkrypcji tekstowej),
  • nieużywanie w materiałach filmowych, graficznych i publikacjach jakichkolwiek elementów dyskryminujących czy ośmieszających kogokolwiek,
  • przełamywanie stereotypów w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami i starszych,
  • pokazywanie osób niesamodzielnych w różnych rolach społecznych.
 • Będziemy mieć na uwadze przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez m.in. przekazywanie materiałów w formie elektronicznej na platformie, dwustronny druk materiałów w ilościach niezbędnych do bieżącego zapotrzebowania, segregację odpadów na terenie realizacji działań Inkubatora.

2. Narzędzia, które na każdym etapie oceny pomysłu pomogą nam sprawdzić, czy zgłaszane innowacje są zgodne ze standardami dostępności:

 • oświadczenia pomysłodawcy – na etapie listu intencyjnego poprosimy pomysłodawców o zadeklarowanie woli uwzględnienia zasad dostępności w pracy nad rozwojem pomysłu;
 • opis sposobów zapewnienia dostępności – w Pogłębionym Opisie Projektu, w specyfikacji innowacji, raporcie częściowym i raporcie końcowym oraz opisie rozwiązania zapytamy o sposób zapewnienia dostępności zgodnie z wykazem standardów dostępności przygotowanym przez Inkubator w niniejszym dokumencie;
 • zobowiązanie Pomysłodawców do stosowania standardów dostępności – zawrzemy w umowie grantowej,
 • karta sprawdzająca dostępność – zaprosimy do skorzystania z narzędzia pomocniczego dla Innowatorów do sprawdzenia czy projekt spełnia standardy dostępności (ZOBACZ ZAŁĄCZNIK nr 12 KARTA DOSTĘPNOŚCI)

3. Wszyscy Pomysłodawcy będą zobowiązani brać pod uwagę (także zamieścić w harmonogramie rzeczowo-finansowym na etapie testowania innowacji) zróżnicowany sposób świadczenia wsparcia, umożliwiający dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych Uczestników testowania, a także różnorodności tego wsparcia umożliwiającego pokonywanie barier dostępności i przełamywanie stereotypów oraz przyczyn segregacji w różnych sferach życia. Pomoże im w tym przygotowana przez nas karta dostępności (zobacz załącznik nr 12 KARTA DOSTĘPNOŚCI).

4. Wszyscy Pomysłodawcy, a potem Innowatorzy, na wszystkich etapach realizacji będą korzystać z konsultacji specjalisty/specjalistki ds. osób starszych i z niepełnosprawnościami, aby mieć pewność, że zasady równości szans i niedyskryminacji są prawidłowo stosowane i realizowane.