Innowacje II edycji projektu

Innowacja stwarza osobom z chorobami otępiennymi warunki do kontaktu z kolekcjami sztuki, a edukatorki i edukatorów muzealnych wyposaża w wiedzę niezbędną do pracy z tą grupą odbiorczą. Tym samym zmniejsza jej społeczną izolację, przynosząc radość i uśmiech na twarzach seniorek i seniorów oraz dając wytchnienie ich opiekunkom i opiekunom.

Muzeum Pamięci to innowacja przygotowana dla edukatorek i edukatorów muzealnych, których wspiera w pracy z osobami zmagającymi się z chorobami otępiennymi. Odbiorcami są także osoby chore, tak samo jak ich opiekunki i opiekunowie zarówno rodzinni, jak i instytucjonalni.
Statystyki pokazują, że na jedną chorą osobą przypada jeden opiekun bądź opiekunka, z czego wynika, że łączna liczba potencjalnych odbiorców wynosi minimum pięćset tysięcy osób.

Innowację mogą wdrożyć:

 1. Instytucje, takie jak muzea, galerie sztuki, domy kultury oraz jednostki samorządowe, zarządzające ośrodkami muzealnymi.
 2. Indywidualne osoby, takie jak: edukatorki i edukatorzy z muzeów, członkinie i członkowie lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz osób z chorobami otępiennymi, personel organizacji pomocowych, wolontariuszki i wolontariusze, opiekunki i opiekunowie instytucjonalni oraz rodzinni.

Zapoznajcie się z poradnikiem pt. Warsztaty muzealne dla osób z chorobami otępiennymi. Sięgajcie po niego przez cały okres wdrażania projektu. Znajdziecie tu szczegółowe informacje dotyczące założeń innowacji, wyboru liderki lub lidera i zespołu edukacyjnego, wskazówki na temat przygotowań, opis warsztatów oraz trzy przykładowe scenariusze zajęć dla uczestników.

Wytypujcie liderkę lub lidera. Jego najważniejsze zadanie to zbudowanie zespołu i wyposażenie go w wiedzę, dającą podstawy do współpracy z osobami uczestniczącymi.

Liderka lub lider buduje zespół. Sukces projektu zależy od wiedzy, kompetencji oraz predyspozycji osób, które będą go realizować.
Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia grupy projektowej oraz dalszych działań przygotowawczych, znajdują się w poradniku (rozdz. II pkt. 2, str. 31).
Zacznijcie od ankiety – za jej pomocą zidentyfikujcie poziom wiedzy muzealnego zespołu edukacyjnego na temat chorób otępiennych. Dzięki niej zaplanujecie adekwatne szkolenia. Do analizy danych pozyskanych z ankiet, wykorzystajcie raport.

Dzięki nim dowiecie się:

 • kto ma predyspozycje do pracy z tą grupą odbiorców – być może nawet poparte doświadczeniem, przy czym ważniejszy jest tu poziom otwartości i gotowości do realizacji programu Muzeum Pamięci,
 • jakie są potrzeby i oczekiwania pracowników instytucji związane z wdrożeniem projektu.

Liderka lub lider organizuje spotkanie zespołu, którego celem jest wypracowanie jednolitej linii myślenia o projekcie.

Wyposażcie grupę w wiedzę dotyczącą chorób otępiennych, w szczególności przekażcie informacje na temat nietypowych sytuacji w pracy z chorymi i adekwatnych sposobów reakcji. Zasób niezbędnych wiadomości znajdziecie w poradniku (str. 35-44).
Do pogłębienia wiedzy przyda się także bezpłatny poradnik pt. Opiekun szyty na miarę, dostępny do pobrania pod adresem: https://wyspypamieci.com.pl/opiekun-szyty-na-miare-zamowienie-poradnika/.

Pomyślcie także o szkoleniu na temat zachowań typowych w przebiegu podobnych schorzeń. Mogłaby je poprowadzić zaproszona ekspertka lub ekspert w dziedzinie chorób otępiennych. Zaangażowanie kogoś z zewnątrz – choć może wiązać się z kosztami, przynosi dodatkową korzyść – rozpoczyna proces budowania sieci organizacji zaangażowanych w tworzenie oferty dla osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów.

Opracujcie scenariusz warsztatu. Wykorzystajcie informacje, materiały i wiedzę pozyskane z poradnika (rodz. II część 4, str. 45) oraz – jeśli to możliwe – od ekspertów z organizacji alzheimerowskich, działających w całym kraju.

Możecie zastosować gotowe scenariusze, ale rekomenduje się opracowanie własnej trasy, w oparciu o eksponaty, które znajdują się w waszych placówkach, analogicznie do zaproponowanych przez nas.

Opcjonalnie: zajęcia online

Opracowane materiały możecie wykorzystać podczas spotkań online z osobami niemobilnymi bądź z mieszkańcami miejscowości oddalonych od siedziby muzeum.

Dołóżcie starań, aby dotrzeć z informacją o warsztatach do potencjalnych zainteresowanych. Starajcie się też budować sieć organizacji i osób, chcących rozwijać projekt w ramach własnej działalności. Rekomendowana jest współpraca z którąś z organizacji  alzheimerowskich – to najlepsze z możliwych źródło kontaktu z grupą potencjalnych odbiorców.

Jak skutecznie komunikować się z odbiorcami:

 • wykorzystajcie projekty plakatów i rozwieście je w zaprzyjaźnionych placówkach w widocznym miejscu,
 • terminy warsztatów planujcie kilka miesięcy wcześniej. Przed każdym kolejnym spotkaniem warto ponowić zawiadomienie o tej dacie z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
 • dbajcie o regularny przepływ informacji na temat zrealizowanych warsztatów, np. umieszczajcie informacje i relacje na stronie internetowej muzeum,
 • przygotujcie ulotki zawierające te same informacje o projekcie co strona internetowa. Stale uzupełniajcie ulotki w miejscu przeznaczonym na komunikację z odbiorcami (najczęściej przy kasie biletowej),
 • stwórzcie wirtualną bazę muzeów oferujących program dla osób z chorobami otępiennymi. Zachęcajcie swoim przykładem kolejne placówki do naśladowania.

Rozpocznijcie rejestrację chętnych do wzięcia udziału w warsztatach. Wskazówki znajdują się w poradniku (str. 48).

Przeprowadźcie warsztat zgodnie z założonym scenariuszem i wskazówkami z poradnika. Na zakończenie rozdajcie uczestniczkom i uczestnikom dyplomy oraz materiały pamiątkowe, czyli kostki niezapominajki, a ich opiekunów i opiekunki wyposażcie w instrukcję, tj. Informator.

Pamiętajcie o tym, że sukces warsztatu należy mierzyć samopoczuciem uczestniczek i uczestników. Celem edukatorek i edukatorów powinno być wywołanie pozytywnych emocji i reakcji oraz uśmiechu na twarzach osób biorących udział w warsztacie.


Opcjonalnie
:

 • Jeśli muzeum działa według własnego scenariusza warsztatów, przekażcie osobom odpowiedzialnym za pracę edukacyjną arkusze do graficznej modyfikacji.                                                                                                     
 • Przeprowadźcie wśród odbiorców projektu ankietę, ale tylko w sytuacji, gdy uda się zbudować ich zaufanie do projektu.
 1. Inicjatorem wdrożenia innowacji mogą być: kierownictwo instytucji, personel lub osoba spoza muzeum (np. opiekun rodzinny albo instytucjonalny, inna osoba zainteresowana podnoszeniem jakości życia rodzin, których częścią jest osoba z chorobą otępienną).
 2. Na początkowym etapie powołajcie zespół edukacyjny złożony z dwóch osób, z których jedna jest liderką lub liderem projektu, a druga asystuje. Każda z tych osób powinna pasjonować się sztuką, lubić ludzi, umieć otwierać się na odmienność i autentycznie zaangażować. Osoby z chorobami otępiennymi odmówią współpracy osobom, u których wyczują przymus i brak entuzjazmu. Wraz z rosnącym doświadczeniem zespołu, możecie włączać kolejnych pracowników muzeum.

Koszty uruchomienia Muzeum Pamięci są niewielkie. Obejmują:

1. Przeszkolenie zespołu (koszt jednorazowy)

Opcja 1 – Wynajęcie eksperta zewnętrznego = 2500 zł
Opcja 2 – Praca pro bono eksperta z zewnątrz = 0,00 zł
Opcja 3 – Lider projektu szkoli zespół w oparciu o wiedzę z poradnika = 0,00 zł

2. Honorarium dla edukatorów i edukatorek za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć (koszt za cykl warsztatów)

Opcja 1 – dodatkowe wynagrodzenie dla jednej osoby = 3800 zł
Opcja 2 – praca w ramach etatu jednej osoby = 0,00 zł

3. Modyfikacja grafik w materiałach pamiątkowych dla odbiorców (koszt jednorazowy, ponoszony wyłącznie, gdy muzeum decyduje się stworzyć własną trasę)

Opcja 1 – Wynajęcie grafika zewnętrznego = 1000 zł
Opcja 2 – Praca grafika etatowego = 0,00 zł

4. Koszt materiałów edukacyjnych na zajęcia (koszt jednorazowy)

Opcja 1 – zakup dodatkowych materiałów na wszystkie warsztaty = 1500 zł
Opcja 2 – wykorzystanie materiałów dostępnych w muzeum, z recyklingu, z odzysku = 0,00 zł

5. Koszt wydruku materiałów pamiątkowych i plakatów na 1 warsztat z udziałem 8 osób – 400 zł 
1 warsztat/8 os./25 str. = 200 stron x 2 zł = 400 zł
Szacowany koszt wydruku 1 strony = 2 zł (uwaga na rosnące ceny papieru)

Koszty nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 mają charakter jednorazowy. Można zminimalizować je do zera, jeśli przeszkolenie zespołu oraz prowadzenie warsztatów odbędzie się w ramach etatów pracowników zatrudnionych w muzeum (zespół edukacyjny, asystencki, graficzny).

Tylko koszt z pozycji numer 5 (wydruki) jest cykliczny i zależy od rynkowej ceny papieru. Możecie jednak poprosić opiekunów o samodzielny przygotowanie materiałów. To rozwiązanie sugerowane w przypadku, gdyby brak środków na opłacenie tych wydatków, miał skutkować nie uruchomieniem programu.

Przy założeniu 8 uczestników warsztatów:

 • Maksymalne możliwe koszty uwzględniające koszty jednorazowe na 1 uczestnika na 1 rok: 1 150 zł
 • Minimalne koszty na 1 uczestnika uwzględniające koszty wydruków na 1 rok: 50 zł
 • Minimalne koszty na 1 uczestnika z wydrukiem własnym uczestników na 1 rok: 0,00 zł

Innowacja będzie działała skutecznie, gdy zadbacie o trzy kluczowe obszary:

 1. Zaangażowanie społeczności

Dopilnujcie, by:

 • upowszechnić informacje o skuteczności Muzeum Pamięci jako jednej z niefarmakologicznych form stymulowania chorych i wspierania osób opiekujących się,
 • szeroko upowszechnić informacje o pozytywnych skutkach oddziaływania Muzeum Pamięci w społeczności muzealników, w stowarzyszeniach, w grupach pomocowych, wśród włodarzy miast, miasteczek i wsi i w lokalnych mediach (np. społecznościowych).
 1. Przygotowanie zespołu realizującego

Zadbajcie, by:

 • pojawiła się chęć i wola do przeprowadzenia projektu w muzeum,
 • wdrożyć zespół do pracy z osobami z chorobami otępiennymi (przy pomocy szkolenia przeprowadzonego przez lidera projektu albo zaproszonego do współpracy specjalistę).
 1. Zarządzanie

Pamiętajcie o konieczności:

 • zapewnienia otwartości muzeum na podjęcie próby pozyskania nowej grupy odbiorców, – zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach niniejszej innowacji.

W porównaniu z nakładami, korzyści z innowacji zdecydowanie przeważają. Zarówno osoby starsze, jak i osoby towarzyszące byli zadowoleni, mieli poczucie, że zaspokaja ona ich potrzeby.
Model rozwija pomysł wykorzystania sztuki jako narzędzia mediującego budowanie relacji z innymi, a także samym sobą – za pomocą emocji i wspomnień. Innowatorce i zaangażowanym edukatorkom udało się trudne zadanie: zakotwiczenie osób z chorobami otępiennymi w „tu i teraz”.

Wszyscy opiekunowie instytucjonalni byli zainteresowani kontynuowaniem zajęć w Muzeum Narodowym, gdzie testowo przeprowadzono warsztaty.
MN realizowało projekt z założeniami, które wpisują się w podstawowe cele i sposoby działania, tj. oprowadzanie po kolekcjach sztuki. Takie rozwiązanie sprawia, że innowacja jest jednocześnie prosta w zamyśle i potencjalnie bardzo skuteczna: opiera się na modelu działania instytucji funkcjonujących od dawna, mających szeroką publiczność i stałe finansowanie.

1. Korzyści dla uczestniczek i uczestników:

 • świętowanie wyjścia („była okazja, żeby się ładnie ubrać”),
 • wyjście poza temat doświadczania choroby,
 • ogólna poprawa nastroju,
 • lepszy nastrój w środowisku rodzinnym,
 • zmobilizowanie do aktywności fizycznej,
 • relacje z nowo poznanymi osobami
 • odejście od codziennego schematu,
 • zmienne środowisko – nowe osoby z różnych środowisk, w efekcie: poszerzanie sieci,
 • wyjście z opiekunami, spędzenie „innego czasu” razem, zacieśnienie relacji,
 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • radość, że ktoś czeka na osoby z chorobami otępiennymi z ciekawą ofertą zajęć,
 • zauważenie i bycie częścią grupy.


2. Korzyści dla osób opiekujących się:

 • poczucie, że w ich bliskich drzemią potencjały, które dawno się nie manifestowały,
 • poznanie innych opiekunów,
 • nauka o sposobach komunikacji z podopiecznymi,
 • zyskanie czasu dla siebie (wytchnienie) i interesującego czasu wspólnego,
 • zmotywowanie do dalszej pracy z podopiecznym (kostka),
 • otrzymanie informacji o tym, co zwraca uwagę podopiecznych,
 • poznanie swoich podopiecznych i ich wspomnień z innej strony,
 • poczucie siły płynące z tego, że udało się zrobić coś, co dało radość bliskim,
 • korzyść z nieodpłatnych zajęć dla podopiecznych,
 • kontakt z muzeum,
 • rozwój w kierunku alternatywnych form angażowania osób starszych,
 • inspiracja do działań własnych (np. z albumem sztuki)
 • poczucie, że można wyjść poza rutynę i schemat dnia,
 • zachęta do udziału w kolejnym projekcie,
 • rozbudzenie chęci do poszukiwania innych, ciekawych działań.

3. Korzyści dla partnerów:

 • upewnienie, że mają kompetencje, by pracować z osobami z chorobami demencyjnymi,
 • nabycie odwagi do angażowania się,
 • podniesienie świadomości społecznej na temat obecności chorób demencyjnych,
 • łamanie stereotypów ograniczeń osób z chorobami demencyjnymi,
 • doskonalenie w pracy,
 • szkolenie,
 • inspiracja, by tworzyć program dla podopiecznych i opiekunów,
 • radość odbiorców i ich zaangażowanie,
 • nowa grupa odbiorców stałej oferty Muzeum.

Marzena Wójcicka jest założycielką Domu Dziennego Pobytu dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi, pierwszej tego typu niepublicznej placówki w Warszawie. Współautorkę innowacji, Magdę, poznała, gdy dla swej chorej mamy potrzebowała wyspecjalizowanej opieki pielęgniarskiej.

Magdalena Zaręba jest mamą małego Henia i pielęgniarką paliatywną, w trakcie specjalizacji anestezjologicznej.
Po kilku latach wspólnego działania Marzena i Magda przekuły energię, wiedzę i pomysły w solidne struktury. Założyły Fundację na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci.