Innowacje II edycji projektu

Ptasi terapeuci
Po co to jest

Ptasi terapeuci to innowacja przyrodniczo-terapeutyczna, której celem jest poprawa kondycji psychicznej i dobrostanu osób starszych oraz niepełnosprawnych ptaków z azylów i ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Opiera się na ornitoterapii, tj. terapii z towarzyszeniem dzikich ptaków. Zakłada woluntarny udział osób w wieku senioralnym w programie opieki nad skrzydlatymi w azylu.

Starsi ludzie zwiększają swoje poczucie sprawstwa, poprawiają samopoczucie, budują nowe relacje społeczne i międzygatunkowe. Korzyści te, wzbogacone o kontakt z naturą, mogą znaleźć zastosowanie m.in. jako leczenie wspomagające w depresji, zaburzeniach poznawczych i lękowych. W zamian za to ptaki z azylu – dzięki zaufaniu – przyzwyczajają się do nowych warunków życia i bez stresu budują przewidywalne środowisko.

Dla kogo

Ptasi terapeuci to innowacja przygotowana dla:

1. Odbiorców bezpośrednich:

 • osoby 60+ mieszkające w domach pomocy społecznej albo w stacjonarnych lub całodobowych placówkach opiekuńczych,
 • niepełnosprawne ptaki z azylu.

2. Odbiorców pośrednich:

 • rehabilitantów z domów pomocy społecznej, którzy otrzymują nowe narzędzia pracy z podopiecznymi,
 • ośrodków rehabilitacji zwierząt, które zyskują stałych wolontariuszy w osobach seniorek i seniorów.

Korzyści z udziału w innowacji:

 • osobom 60+ wolontariat przyrodniczo-terapeutyczny daje możliwość zaangażowania się w konkretne działania na rzecz ochrony przyrody, wzmacnia ich poczucie sprawczości, pomaga zwiększać kompetencje i budować nowe więzi społeczne,
 • ptakom – niepełnosprawnym, przebywających dożywotnio w niewoli – umożliwia poprawę samopoczucia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Kto może wdrożyć innowację

Innowację mogą wdrożyć:

 • wszystkie stacjonarne, dzienne placówki, takie jak: kluby seniora, dzienne Domy Pomocy Społecznej, Uniwersytety Trzeciego Wieku czy inne jednostki, które dysponują przestrzenią do organizacji spotkań i wykładów dla grupy wolontariackiej, sprawny obieg informacji wewnątrz danej struktury czy – ewentualnie – wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
 • ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt, takie jak Fundacja „Albatros” w Bukwałdzie (pełna lista ośrodków rehabilitujących dzikie zwierzęta znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/gdos).
Krok po kroku, czyli jak zrealizować

Przygotujcie ośrodek rehabilitacji zwierząt na przyjęcie wolontariuszy i wolontariuszek w wieku senioralnym. W tym celu dostosujcie miejsca spotkań, łazienki oraz otoczenie wolier do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. zadbajcie o podpórki i miejsca do siedzenia, ewentualne utwardzenie nawierzchni w pobliżu wolier, przygotujcie kije służące jako laski, by ułatwić poruszanie się po terenie ośrodka.

Nawiążcie kontakt z instytucjami takimi jak: dom opieki, dom seniora, uniwersytet trzeciego wieku, klub seniora lub z inną organizacją, instytucją czy grupą skupiającą osoby w wieku senioralnym.
Zaproście te instytucje i osoby do udziału w projekcje.

Opracujcie logistykę projektu i zbudujcie zespół. Wyznaczcie osoby odpowiedzialne za konkretne zadania:

 • zatrudnienie lub wyznaczenie koordynatora,
 • znalezienie wolontariuszy,
 • zatrudnienie psychologa,
 • przygotowanie opiekuna ptaków i/lub behawiorysty do pracy z seniorami.

Zaprezentujcie założenia innowacji personelowi placówki współpracującej, wdrożcie go w założenia projektu i zachęćcie do współudziału nie tylko w roli opiekujących się, ale i uczestniczących.
W tym celu zorganizujcie:

 • spotkanie dotyczące innowacji i korzyści z niej płynących dla pracowników współpracującej placówki,
 • wykład dotyczący psychologii i biologii ptaków, który zainspiruje i rozbudzi ciekawość pracowników zaproszonej placówki.
  Wykorzystajcie do tego filmy, które zostały przygotowane przez Autorki innowacji (https://youtu.be/tYHWeP9r22Y oraz https://youtu.be/32vIYMF9oM4).
 • zorganizujcie spotkanie zapoznawcze w ośrodku rehabilitacji ptaków dla seniorek i seniorów oraz personelu współpracującej placówki, oprowadźcie wszystkich po ośrodku, zapoznajcie z ptakami, porozmawiajcie z psychologiem na temat ich doświadczeń ze skrzydlatymi i stosunku do dzikiej przyrody.

Zaprezentujcie założenia innowacji seniorkom i seniorom biorącym udział w projekcie. Ustalcie – przy udziale psychologa – cele indywidualne i grupowe. Poszczególne spotkania i superwizje przeprowadźcie zgodnie ze scenariuszami spotkań. (zestaw scenariuszy znajduje się w materiałach pt. Ornitoterapia w praktyce oraz Wolontariat – spotkanie dla seniorów, którzy chcą zostać wolontariuszami w projekcie przyrodniczo-terapeutycznym).

Na zakończenie projektu, czyli po przeprowadzeniu spotkań zgodnie ze scenariuszami, zorganizujcie ognisko lub poczęstunek, np. w formie pikniku lub każdej innej dostosowanej do możliwości. Porozmawiajcie o wrażeniach osób uczestniczących i prowadzących projekt. Wspólnie zastanówcie się nad możliwościami kontynuowania go poza przewidzianymi scenariuszami.

Zarządzanie modelem

Innowację realizuje zespół składający się z minimum trzech osób, pełniących następujące funkcje:

 • osoba koordynująca, która zarządza, pozyskuje środki na realizację działań, kontaktuje się z instytucjami, organizacjami lub ośrodkami uczestniczącymi w projekcie, opracowuje logistykę, angażuje osoby prowadzące zajęcia z biologii, fizjologii, anatomii ptaków, zgodnie ze scenariuszami,
 • psycholożka/psycholog, opiekunka/opiekun seniorek i seniorów, który odpowiada za proces terapeutyczny seniorów, dba o ich komfort, potrzeby, określa je i realizuje,
 • behawiorystka lub behawiorysta, opiekunka lub opiekun dzikich zwierząt albo lekarka lub lekarz weterynarii odpowiedzialny za dobrostan ptaków i dbanie o kontrolę nad procesem nawiązywania relacji pomiędzy seniorkami i seniorami a ptakami.

Koszty innowacji różnią się w zależności od stopnia przystosowania ośrodka rehabilitacji zwierząt na przyjęcie seniorek i seniorów oraz zasobów kadrowych i kompetencyjnych personelu danego ośrodka.

W wersji minimum, tj. gdy ośrodek wraz z organizacją partnerską posiada wszelkie zasoby i sieć wolontariatu do realizacji działań, koszty obejmują tylko przeszkolenie wolontariuszek i wolontariuszy, którzy powinni mieć podstawowe kompetencje z dziedzin, w jakich będą pracować (psychologia, behawioryzm). Mogą to być studenci, praktykanci, pracownicy DPS-ów lub innych partnerskich organizacji.

Minimalne standardy

Innowacja działa skutecznie, gdy:

 • współpracują ze sobą wszystkie zaangażowane placówki, tj. Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt oraz partnerskie instytucje senioralne (DPS, UTW, itd.),
 • jest sprawnie realizowana na wielu płaszczyznach, takich jak: organizacja spotkań, dojazd i bieżąca opieka podczas działań w ośrodku,
 • osoby w wieku senioralnym, opiekujące się i angażujące się ze strony ośrodka mają poczucie bezpieczeństwa. 

  Pamiętajcie, że działanie w ramach zintegrowanej grupy samo w sobie jest działaniem terapeutycznym i należy je traktować jako ważny element innowacji.
 • zadbacie o wysokie standardy w postępowaniu ze zwierzętami – to priorytet we wdrażaniu innowacji, której celem jest podmiotowe traktowanie wszystkich uczestniczek i uczestniczek, bez względu na gatunek, wiek, płeć, poglądy, wyznanie itp.

  Pamiętajcie, że potrzeby ptaków muszą być respektowane na równi z potrzebami ludzi, dlatego w realizacji projektu powinny brać udział osoby znające biologię i specyficzne cechy ptaków uczestniczących w działaniach.
Czy to działa? Wnioski z ewaluacji

Innowacja wyposaża osoby w wieku senioralnym w podstawową wiedzę z zakresu opieki nad ptakami. Daje to impuls do zwiększenia wiary we własne możliwości oraz do ponownego odnalezienia sensu życia. Seniorki i seniorzy uświadamiają sobie, że mimo sędziwego wieku, nadal mogą i potrafią się uczyć (rozpoznawanie ptaków, umiejętność karmienia piskląt).

Osoby uczestniczące były zadowolone z udziału w projekcie. Zajęcia spełniły ich potrzebę stymulacji psychofizycznej, zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętności. Wzmocniły więź z naturą, generowały pozytywne emocje. Z satysfakcją przyjęły także możliwość poznania pensjonariuszy korzystających z usług odrębnych placówek, funkcjonujących w ramach jednego budynku Fundacji Laurentius. Za ważne osiągnięcie innowacji uznano udział osób najstarszych i dotąd nieaktywnych.

Ptaki, dzięki seniorom, otrzymały nowe, ręcznie wykonane zabawki, które miały pozytywny wpływ na ich samopoczucie oraz rehabilitację. W ramach testowania innowacji pojawił się pomysł wybudowania na terenie DPS-u woliery dla niepełnosprawnych ptaków i kontynuowania w ten sposób wolontariatu oraz współpracy międzygatunkowej.

Ewa Rumińska, pomysłodawczyni innowacji, jest doktorem nauk weterynaryjnych, specjalistką chorób zwierząt nieudomowionych i założycielką Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Bukwałdzie. Od ponad dwudziestu lat z nieustającą fascynacją pracuje z dzikimi ptakami, leczy je, obserwuje, bada, opiekuje się nimi, a przede wszystkim przyjaźni.

Aleksandra Jabłońska jest psycholoterapeutką TSR, doktorantką wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W testowaniu innowacji odpowiadała za dobrostan uczestników, metodologię oraz wszelkie aspekty psychologiczne i etologiczne.