Innowacje II edycji projektu

Innowacja umożliwia zbudowanie modelu wolontariackiej sieci wsparcia osób chorujących na nowotwór. Tworzą ją onkoasystentki i onkoasystenci 60+, którzy wspierają pacjentki i pacjentów onkologicznych oraz ich rodziny na początku zmagań z chorobą. Celem innowacji jest poprawa jakości życia i dobrostanu psychicznego zarówno osób chorych, jak i tworzących grupę wolontariacką.

Onkoasystentki i onkoasystenci korzystają ze swych doświadczeń życiowych i wiedzy związanej z przebytą chorobą. Liczy się tu zarówno wsparcie dawane chorującym w wymiarze praktycznym, jak i możliwość opowiedzenia im historii osoby, która wygrała walkę z rakiem.

Onkoasystent to innowacja przygotowana dla dwóch grup odbiorców.

1. Odbiorcy ostateczni:

 • pacjentki i pacjenci z nowo otrzymaną diagnozą onkologiczną, poszukujący wsparcia emocjonalnego i pomocy w załatwianiu spraw instytucjonalnych,
 • pacjentki i pacjenci onkologiczni na wczesnym etapie leczenia – z różnymi potrzebami,
 • rodziny pacjentek i pacjentów z diagnozą onkologiczną, wymagający szczególnego zrozumienia ich sytuacji, wsparcia emocjonalnego i informacyjnego oraz dotyczącego spraw urzędowych.

2. Odbiorcy pośredni:

 • wolontariuszki-onkoasystentki i wolontariusze-onkoasystenci,
 • personel hospicjum, który każdorazowo przeprowadza diagnozę kompetencji kandydata na onkoasystentkę i onkoasystenta.

Innowację mogą wdrażać:

 • hospicja,
 • oddziały medycyny paliatywnej,
 • fundacje, stowarzyszenia obejmujące opieką osoby chore, doświadczone we wspieraniu pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz zatrudniające wyspecjalizowany zespół psychologiczny.

Już na samym początku, także w momencie, gdy rozważacie wdrożenie innowacji, zapoznajcie się z Podręcznikiem, który jest kompendium wiedzy na jej temat, zawiera wzory niezbędnych dokumentów oraz scenariusze szkoleń.

Przeprowadźcie rekrutację grupy wolontariackiej. Zorganizujcie spotkanie z przyszłymi onkoasystentkami i onkoasystentami, podczas którego przedstawcie założenia projektu, omówcie zadania oraz zakres obowiązkowych szkoleń. Na tym etapie zweryfikują się możliwości chętnych, którzy będą mieli okazję rozwiać swoje wątpliwości na temat udziału w projekcie i własnych możliwości.

Zorganizujcie dla grupy onkoasystenckiej serię szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, pielęgniarstwa, dietetyki i prawa.

Szczegółowe scenariusze szkoleń (załącznik nr 1 do Podręcznika) omawiają następujące zagadnienia:

 • integracja i komunikacja z pacjentem,
 • asertywność,                                                   
 • pacjent wymagający szczególnej uwagi,
 • zarządzanie emocjami,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • opieka nad pacjentem,
 • wsparcie socjalno-prawne dla osób niepełnosprawnych,
 • aspekty formalno-prawne wolontariatu,
 • wsparcie żywieniowe w chorobach onkologicznych.

Zróbcie diagnozę kompetencji onkoasystentek i onkoasystentów. Szczegółowy opis weryfikacji umiejętności znajdziecie w formularzu diagnozującym kompetencje onkoasystenta (załączniku nr 3 do Podręcznika).

Przeanalizujcie także potrzeby i preferencje dotyczące form wsparcia osób chorujących. Na tej podstawie dobierzcie pary: pacjentka lub pacjent – onkoasystentka lub onkoasystent.

Skorzystajcie z następujących narzędzi:

Za wypełnienie poszczególnych ankiet oraz dobór par na podstawie wyników ankiet powinien odpowiadać psycholog.

Zorganizujcie w domach pacjentów praktyki dla każdej osoby z grupy onkoasystenckiej (średnio po 3 godzin każda). Służą one zapoznaniu wspierającej i wspieranej, ustaleniu wspólnych celów i zasad wsparcia. Nad przebiegiem i realizacją praktyk powinien czuwać psycholog.

Podczas pierwszego spotkania zawrzyjcie trójstronny kontrakt pomiędzy instytucją, onkoasystentem i pacjentem, dotyczący realizacji usługi wsparcia (załącznik nr 4 do Podręcznika).

Po odbyciu praktyk onkoasystent, przy wsparciu i monitoringu psychologa, może samodzielnie podjąć działania.

W ośrodku, w którym działa grupa onkoasystencka, przeprowadźcie grupowe superwizje (ok. 3-4 godziny na jedno spotkanie). Ich celem jest uporządkowanie, uzupełnienie oraz integracja wiedzy z doświadczeniem oraz intuicją. Ma to na celu głębsze zrozumienie problemów osób chorujących, a w efekcie podniesienie efektywności świadczonych usług.
Dzięki grupowej superwizji onkoasystentki i onkoasystenci mają możliwość dzielenia się doświadczeniami na temat podobnych problemów i rozwiązań, a od pozostałych członków grupy uzyskują wsparcie emocjonalne.

Superwizję prowadzi psycholog mający wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Podczas spotkań superwizyjnych skorzystajcie ze scenariusza superwizji (załącznik nr 5 do Podręcznika).

Przeprowadźcie monitoring wsparcia (1 godzina, średnio co 2 miesiące), za który odpowiada psycholog. Polega on na działaniach pomocowych i wzmocnieniu grupy onkoasystenckiej w trakcie pracy. Należy sprawdzić, jak radzi sobie osoba wspierająca, jak wspierana i jak jego rodzina. Skorzystajcie z ankiety (załącznik nr 6 do Podręcznika) weryfikującej poziom zadowolenia osób korzystających z usług.

Aby innowacja mogła zostać zrealizowania, niezbędny jest udział zaangażowanego personelu ośrodka w składzie:

 • osoba zarządzająca, tj. koordynator, którego zakres obowiązków obejmuje:
  – realizację, kontrolę i rozliczanie zadań,
  – współpracę ze specjalistami: psychologami, trenerami,
  – planowanie i prawidłową realizację harmonogramu,
  – ewentualną współpracę z partnerami,
  – dbanie o wizerunek projektu,
  – tworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych,
  – bieżącą ewaluację i reagowanie na zgłaszane problemy.
 • grupa trenerska tj. pielęgniarz/pielęgniarka, prawniczka/prawnik, dietetyczka/dietetyk,
 • psycholożki i psychologowie doświadczeni w pracy z osobami chorymi onkologicznie, a także mogący podjąć się następujących aktywności:
  – przeprowadzenie rekrutacji osób do grupy onkoasystenckiej,
  – dobór par: onkoasystent – pacjent,
  – koordynacja praktyk u osób chorujących,
  – przeprowadzenie superwizji,
  – przeprowadzenie monitoringu wsparcia grupy onkoasystenckiej.

Opcjonalnie

Strona www poświęcona projektowi ułatwi rozwój innowacji i rozpowszechnienie informacji na temat form wsparcia. Można opublikować tu ankietę dla pacjenta i jego rodziny, która pozwoli wstępnie określić oczekiwania oraz formularz zgłoszeniowy dla potencjalnych onkoasystentek i onkoasystentów.

Szacunek kosztów przy zaangażowaniu 10 osób z grupy onkoasystenckiej na rok:

 1. Wynagrodzenie psychologów w procesie rekrutacji – 1000,00 zł
 2. Zakup materiałów biurowych dla uczestników zestaw – 240,00 zł
 3. Materiały edukacyjne – 925,00 zł
 4. Wynagrodzenie trenerów – 6000,00 zł
 5. Wynagrodzenie dla psychologa za dobór par – 2000,00 zł
 6. Wynagrodzenie psychologów za praktyki – 3000,00 zł
 7. Wynagrodzenie psychologów za superwizje – 3200,00 zł
 8. Wynagrodzenie psychologów za monitoring wsparcia – 4000,00 zł
 9. Koszt pracy koordynatora – 8400,00 zł
 10. Koszt obsługi księgowej – 2400,00 zł

SUMA: 31165,00 zł

Roczny koszt na odbiorcę: 3116,50 zł

Aby innowacja mogła skutecznie działać, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • zapewnienie ośrodka onkologicznego zarządzającego innowacją,
 • stworzenie zaangażowanej grupy onkoasystenckiej,
 • rekrutacja osób chorych i ich rodzin, współpracujących z ośrodkiem oraz onkoasystentką lub onkoasystentem,
 • zapewnienie personelu zarządzającego innowacją oraz merytorycznego do przeprowadzania warsztatów,
 • zapewnienie funduszy do realizacji.

Innowacja istotnie poprawiła dobrostan psychiczny zarówno osób chorych (wizja tragedii życiowej przekształciła się w wyobrażenie choroby jako punktu potencjalnie zwrotnego i przebudowującego życie w pozytywny sposób, przyniosła też poczucie komfortu), jak i grupy onkoasystenckiej (wzrost poczucia sprawczości i pozytywnej samooceny).

Analiza relacji pomiędzy zasobami i korzyściami wskazuje na wysoką efektywność działań. Niewykluczone, że model może z czasem ewoluować pod wpływem różnych okoliczności, niemniej zasadnicze cele powinny być bez większego problemu efektywnie kontynuowane.

Informacje zwrotne od dwóch grup: onkoasystenckiej i osób po diagnozie onkologicznej oraz ich życzliwe relacje świadczą o tym, że sprawdził się założony model wsparcia. Nie bez znaczenia jest opinia psychologa, który monitoruje i prowadzi ewaluację usługi. Pacjenci i ich rodziny wypełnili również ankiety badające poziom satysfakcji, z których wynika, że są zadowoleni z jakości wsparcia świadczonego przez onkoasystentki i onkoasystentów.

Anna Jarosz jest prawniczką, dyrektorką Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca. Od ponad piętnastu lat pracuje w organizacjach pozarządowych. Tworzy i koordynuje programy i projekty dotacyjne.

Marzena Bula-Podhorska jest wiceprezeską Stowarzyszenia Hospicjum Dar Serca i specjalistką psychologii klinicznej. Pracuje w hospicjum od 2005 roku. Jest koordynatorką grupy wsparcia Rako-WALECZNI, skupiającej grupę pacjentów objętych opieką hospicyjną. Prowadzi konsultacje oraz terapię indywidualną.